simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܗܟܢܐ ܢܟܬܪܘܢ : ܗܠܝܢ ܐܢ ܒܬܪ ܡܫܡܠܝܐ
P:Num [AB] ܕܡܪܪܝ . ܗܠܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܠܘܝܐ̈ :
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܥܦܐ̈ 3ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ [ܕܒܟܠܕܘܟ̣ ܂ ܘܐܦ]
PhiloxMab:Disc ܘܡܫܬܝܐ ܕܡܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܬܪܣܝܬܐ ܥܒܝܬܐ ܘܝܩܝܪܬܐ
IsaacNin:DiscColl ܘܬܘܪܨܐ ܕܚܘܒܠܢ ܆ ܗܠܝܢ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܝܕܝܥܢ̈
ThdrMops:ComPs ܘܐܦ ܫܪܟܐ ܕܕܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܡܢܢ :
JacSer:memHomCreat ܟܝXܘܢ 27 ܘܒܓܘ ܗܠܝܢ ܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܦ̣ܚ
P:Rev [AB] ܘܕܙܟܐ ܗܘ ܢܐܪܬ ܗܠܝܢ . ܘܐܗܘܐ ܠܗ
JacSer:Epist ܕܒܪܘܝܐ ܗܘ ܂ ܗܠܝܢ ܫܒܝ̇ܚܬܐ̈ ܘܗܠܝܢ ܫܚܝܡܬܐ̣̈
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Chrys:ComJohn1 ܘܐܬܐܣܝܘ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘ̇ ܕܐܙܕܩܦ ܡܗܝܡܢܝܢ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐ̣ܡܪ ܡܪܢ ܇
PhiloxMab:TenMem ܠܦܛܪܘܣܐܘ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܪܫܡܘ ܒܢܝܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܟܘܠܗܝܢ ܕܝܢ
BarṢal:ComGosp ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܘܣ̇ܗܕܢ ܗܠܝܢ ܂ ܕܟܕ ܟܠ
Basil:SyrHex ܢܣܒܪܘܢ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܗܒ 10 ܠܗܘܢ
SynWestSyr ܘܢܩܒܪܝܘܗܝ . ܘܠܟܠܚܕ ܗܠܝܢ ܕܙܕܩܢ̈ ܒܝܕ ܥܕܬܐ