simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܐܢ ܒܬܪ ܡܫܡܠܝܐ : X²¹̈ ܟܢ ܢܙܕܘܓܘܢ : ܢܗܘܘܢ ܒܬܫܡܫܬܐ : ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܕܢܙܕܘܓܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܗܟܢܐ ܢܟܬܪܘܢ :
P:Num [AB] ܫܪܒܬܐ̈ ܕܠܘܝܐ̈ : ܫܪܒܬܐ ܕܠܒܢܝ : ܫܪܒܬܐ ܕܚܒܪܘܢܝ : ܗܠܝܢ ܕܓܪܫܘܢ . ܩܗܬ : ܫܪܒܬܐ ܕܩܗܬ . ܡܪܪܝ : ܫܪܒܬܐ ܕܡܪܪܝ .
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
Ps-Dion:ChronZuq [ܕܒܟܠܕܘܟ̣ ܂ ܘܐܦ] ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܒܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܚܘܫܒ̇ܢ ܘܡܟܝܠ ܒܥܦܐ̈ 3ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܕܬܪܣܝܬܐ ܥܒܝܬܐ ܘܝܩܝܪܬܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗ ܠܦܓܪܐ . ܘܣܩܘܒܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܙܪܥܘܢܐ̈ ܓܒܘ ܠܗܘܢ ܘܡܫܬܝܐ ܕܡܝܐ̈ .
IsaacNin:DiscColl ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܝܕܝܥܢ̈ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܘܪܫܢ ܘܥܘܕܪܢܢ ܕܡܢܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܨܛܢܥ ܥܒܕ ܐܢܝܢ̈ ܡܥܠܬܐ ܕܠܘܬ ܛܒܬܐ̈ ܘܬܘܪܨܐ ܕܚܘܒܠܢ ܆
ThdrMops:ComPs ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܡܢܢ : ܢܬܕܡܪܘܢ ܒܡXܒܢܘܬܟ ܕܠܘܬܢ ܘܒܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܚܢܢ ܒܠܚܘܕ ܢܥܒܕܝܗ̇ ܠܗܕܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܫܪܟܐ ܕܕܪܐ̈
JacSer:memHomCreat ܪܘܚܐ ܚܝܬܐ ܦ̣ܚ ܘܐܩܝܡܗ : X 137 ܠܐܢܫܐ ܒܬܗܪܐ ܘܝܗܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܘܕܠܐ Xܓܫܐ̣ . X X X ܝ̣⬩X XܙX -- : XX ܟܝܢܐ ܟܝXܘܢ 27 ܘܒܓܘ
P:Rev [AB] . ܘܐܗܘܐ ܠܗ ܐܠܗܐ . ܘܢܗܘܐ ܠܝ ܒܪܐ . ܠܩܢܘܛܬܢܐ̈ ܕܝܢ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܐܬܠ ܡܢ ܥܝܢܐ ܕܡܝܐ̈ ܚܝܐ̈ ܡܓܢ . ܘܕܙܟܐ ܗܘ ܢܐܪܬ
JacSer:Epist ܫܒܝ̇ܚܬܐ̈ ܘܗܠܝܢ ܫܚܝܡܬܐ̣̈ ܂ ܕܚܕ ܩܢܘܡܗ ܕܒܪܐ ܚܝܕ ܐ̇ ܂ ܗܠܝܢ ܒܥXܡ̣ܐ ܇ ܂ 15ܕܢܬܝܕܥ ܝܝ ܗ̇ܘ ܕܙܩܝܦ̣ ܕܒܪܘܝܐ ܗܘ ܂
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܒܗܘ̇ ܕܐܙܕܩܦ ܡܗܝܡܢܝܢ . ܙܕܩܐܝܬ ܠܥܘܕܪܢܐ ܪܒܐ ܗܠܝܢ ܒܨ ܠܡܐ ܕܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ ܚܪܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܐܬܐܣܝܘ . ܝܬܝܪܐܝܬ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܨ̈ ܝܢ ܘܩ̇ܝܡܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܐ̣ܡܪ ܡܪܢ ܇ ܘܓܠܝܐܝܬ ܒ̣̇ܕܩ ܝ ܂ ܕܠܚܡܐ ܥܠ ܦܓܪܗ ܐ̣ܡܪ ܃ ܗܠܝܢ ܂ ܡܠܦܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐ ܘܚܬܝܬܬܐ ܗܘ̣ܝܢ̈ ܗܘ̤ܝ ܂ ܟܕ ܕܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܕܐܬܪܫܡܘ ܒܢܝܐ̈ . ܠܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܟܕ ܒ̣ܪܐ ܘܐܐܠܗܐ ܠܦܘܠܘܣܐܘ ܠܦܛܪܘܣܐܘ ܠܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:Disc . ܟܘܠܗܝܢ ܕܝܢ ܒܫܡܥܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܟܕ ܟܘܠܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܗܠܝܢ ܚܢܢ ܪܘܚܢܘܬܐ . ܘܚܛܝܬܐ . ܘܠܒܫܝܢ ܚܢܢ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܕܐܝܟ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܟܕ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܡܢܝܐ ܢܣ̣ܒ ܂ ܠܥܣܪܐ̈ ܡܛܝܘ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡ̇ܥܒܕܐ ܡܕܡ ܂ ܠܘܬ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܂ ܘܣ̇ܗܕܢ
Basil:SyrHex ܕܝܗܒ 10 ܠܗܘܢ ܐܝܕܐ ܒܡܬܪܓܫܢܘܬܗܝܢ ܢܗܘܘܢ ܥܠܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܗܠܝܢ 0ܕܡܬܚܙܝܢ ܣܘܟܠܐ ܕܥܗܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܣܒܪܘܢ . ܘܡܢ
SynWestSyr ܕܙܕܩܢ̈ ܒܝܕ ܥܕܬܐ ³⁴ܢܬܠ . ܐܝܢܐ ܕܡܨܐ ܕܢܫܡܠܐ ܕܪܓܐ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܕܐܬܚܢܩ ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܦܝܘܗܝ ܘܢܩܒܪܝܘܗܝ . ܘܠܟܠܚܕ