simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܕܪܫ̣ ܐܘܪܚܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܇ ܘܐܬܥܠܝ
SynOr ܀ 37 ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܐܓܦܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc . ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܕܟܕ ܠܝܬ
P:PsSol [AB] ܘܠܐܦܝܢ̈ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܠܡܢܘ
Basil:SyrHex ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܒܗ ܒܥܠܡܐ
ActsStAnth ܒܒܪ ܢܘܓܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢXX ܟܠܗܝܢ X
ComGenExod . [3 1]ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܕ̇ ܘܡܘܫܐ ܪܥ̇ܐ
PhiloxMab:Disc ܇ ܒܟܘܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܚܡܢ̈ ܕܢܥܒܕܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈
P:TweProph [AB] ܗܢܘܢ : ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܦܘܡܗܘܢ ܕܢܒܝܐ̈
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Chrys:ComJohn1 ܛܝܒܘܬܐ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܐܦ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
BarṢal:ComGosp ܠܟܘܢ ܪܗܒܘܢܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܀ ܐܚܪܢܐ̈
BarṢal:ComGosp ܢ ܟܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ̈ ܪܓܫܐ̈ ܩ̣ܢܐ
PhiloxMab:TenMem . ܡܢܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܆ XXXX
SynOr ܗܫܐ ܝܠܕܬܟ . ܗܠܝܢ ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܦܪܫܝܢ ܃
JnMaron:Expos ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪܬܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܠ ܡܛܠ ܕܬܪܝܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܠܐܒܗܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒܥܝܢ ܠܡܕܪܫܘ