simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܡܐܡܪ ܘܠܡܩܢܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܣܒܐ̈ ܕܥܡܝ ܕܝܬܒܝܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܝܟ ܠܝܐ : ܗܠܝܢ ܕܗܢܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܒܢܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܬܝܢ ܗܘܘ ܐܡܝܢܐܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠܘܗܝ ܡܢܘ . ܗܠܝܢ ܡܣܗܕܝܢܢ ܥܠܝܗ̇ ܩܕܡܝܟܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܢܚܙܐ ܕܒܕܓܠܘܬܐ ܥܫܩܘܢܝ ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܝܬܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܒܬܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܟܕ ܐܬܬܢܝܚܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܒܬܪ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܟܬܒ ܡܘܪܕܟܝ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܕܢܗܘܘܢ ܥܒܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܝܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܕܟܪܝܢ ܘܡܬܥܒܕܝܢ ܒܟܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܘܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢܥܒܪܘܢ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܢܫܪܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܘܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢܗܘܢ : ܐܝܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܫܪ ܥܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܝܐ̈ : ܘܐܬܟܬܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܠܠܬ . ܘܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܕܬܟ ܠܡܥܒܕ ܗܠܝܢ . ܘܢܦܩ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܠܦܪܢܐ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܢܚܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܢ ܕܠܡܡܠܠܘ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܪܛܢܘ ܟܠܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܕܡܠܠܬ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܝܘܡܐ ܕܥܘܠܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܡܥܒܕ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܝܘܡܢܐ .