simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܇ ܠܫܪܟܢܐ̈ ܡܝܩܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܒ̇ܕܪܘ ܇ ܗ̇ܢܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܕܣܓܝܐ ܐܢܝܢ̈ ܕܢܬܢܐ ܗܠܝܢ ܕܣܥܪܬ 3ܫܒܩܝܢ ܐܢܚܢܢ
IšoAdiab:Epist ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܪܡ ܐܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܝܟ ܥܪܙܠܐ ܂ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ̣ ܂
DionAr:MystWritings ܥܬܝܩ ܝܘẌ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܢܚܘܐ ܢܦܫܗ
MiaphysiteDocs ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ
SevAnt:CathHom ܙܘܙܐ̈ ܕܣܐܡܐ : ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘܐ ܇ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܆ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܪܝܫܐ ܘܠܐ
Hom6thCent ܘܡܫܬܡܥܢܘܬܗ . ܘܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܚܘܝܗ̇ ܠܡܫܬܡܥܢܘܬܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܦܠܐܩܐܣ̈ ²¹ܟܐܦܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ ܡܬܬܝܬܝܐ ܗܘܬ
ActsMiaphysites ܩ̇ܪܐ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܝ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬܐ
JnEph:EccHist ܘܒܬ̇ܟܬܘܫܐ ܪܒܐ̣ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐ̇ܘ ܝܬܝܪ
Ps-Zach:EccHist ܠܡܓܠܐ̈ ܂ 1ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܘܒܦܢܝܬܐ ܗܕܐ ܓܪܒܝܝܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܩܠܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܕܬܗܝܪܐ
Pall:LausHist ܩܕܡܝܐ̈ ܇ Xܢ ܗܠܝܢ XX ܕܝܢ X
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܡܩܒܠܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܠܘܬ ܡܝܬܪܘܬܐ
P:1Chr [AB] : ܘܣܡܣܠܐ . ܗܠܝܢ ܩܘܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܐ