simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܝܗܘܕܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܡܪܝܢ
P:John [AB] ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܝܘܣܦ ܗܘ
P:Josh [AB] ܘܠܟܠܗ̇ ܒܙܬܐ ܕܡܕܝܢܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܒܥܝܪܐ ܒܙܘ
P:Mark [AB] ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܢܩܦܢ . ܒܫܡܝ
P:Phil-Phlm [AB] ܕܡܬܩܪܐ ܝܘܣ‍ܛܘܣ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܓܙܘܪܬܐ
PhiloxMab:Disc ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܥܠ ܚܝܠܐ
PhiloxMab:Disc ܆ ܢܨܚܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܘܝܬ ܗܝܡܢܘܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܟܕ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܐ
PhiloxMab:Disc ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܢܢ ܘܒܢ ܡܬܬܙܝܥܢ̈
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܢܣܝܘ ܆ ܗܠܝܢ ܥܣܩܐܝܬ ܡܫܬܡܥܢ̈ .