simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܠܐ ܢܫ̣ܬܘܐ· ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐ ܢܬܝܗܒܢ̈ ܠܗ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܟܕ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܠܬ̈ ܫܢܝܢ̈ ܕܐܬܚܙܝܬ̣
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܇ ܚܕܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ
ChronMin ܕܠܐܓܝܕܐ̈ ܫܪܝܪܐܝܬ ܃ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
LiberGrad ܕܠܟܪܟܐ ܗܘ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܠܗܘܢ
BarBahl:SyrLex . ܡܛܠܗ̇ܝ ܪܫܡܢܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܝܕܥ ܗܢܐ
IšoMerv:ComOT ܆ ܠܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܪܘܝܢ . ܐܠܐ
JacSer:memNativ ܐܘܪܝܐ ܥܪܣܗ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܗܪ ܗܘܢܐ ܡܐ
SevAnt:CathHom ܐܝܬ ܠܗ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢܝܬܐ̈ ܕܐܒܐ ܆
Chrys:ComJohn1 ܠܡܫܝܚܐ . ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐܪܙܘܗܝ̈ ܡܩ̇ܪܒ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܓܝܪ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܚܝܠܬܢܝܬܐ̈ ܀
P:4Macc [AB] ܗܢܝܝܘܬܐ ܘܐܘܠܨܢܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܘܝܢ ܠܗ̇
AbbaIs:Ascet ܒܬܘܠܬܐ̈ ܒܬܪܗ̇ ܇ ܗܠܝܢ ܩܪܝܒܬܗ̇̈ ܢܐܙܠܢ̈ ܠܟ
SevAnt:Epist ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܗܝܝܢ̈ ܕܡܢ
Chron1234 ܟܕ ܫܡܥ ܛܐܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܢܫ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܗܢ̇ܘܢ ܐܡܪ̇ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܡܐ ܗܟܝܠ
SevAnt:CathHom . ܘܒܝܕ ܝܨܝܦܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܬܕܪܫܘܢ ܦܝܠܘܣܘܦܐܝܬX
Chrys:ComJohn1 ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ . ܕܐܢ
MiaphysiteDocs ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘ ܕܐܡܝܪ ܣ̇ܓܝ
P:Esd [AB] ܠܡܩܪܒܘ ܠܡܪܝܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܒܟܬܒܐ ܕܡܘܫܐ