simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] ܓܒܪܝܢ̈ : ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܛܝ̈ ܣܝܦܐ .
JnEph:EccHist ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܙܪܒܝܢ ܠܗ ܃
IsaacNin:SpiritWorks ܗܝ ܕܢܬܢܛܪ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܣܩܘܒܠܐ̈ ܘܕܐܠܨܐ
BarKoni:Schol ܘܩܢܛܐ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ ܝܝ ܥܡ
IšoMerv:ComOT ܢܗܘܐ ܝܪܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕ ܢ ܕܫܪܟܐ
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܬܝܢ̈ ܝ ܗܪܟܐ
SevAnt:Epist X ܐܡ̣ܪ ܕܢܐܙܠܘܢ ܗܠܝܢ X X ܠܬܫܢܝܩܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܘ̇ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܘܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܫܪܟܐ
PhiloxMab:Disc ܕܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܚܦܛܝܢ ܠܢ
ComGenExod ܗܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܡܘܫܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܐܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܘܗܝ̣ ܢܬܪܥܥ ܂ ܗܠܝܢ ܒܡܘܣܐ ܗ ܂
PhiloxMab:Disc ܐܠܐ ܬܘܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ :
BarKoni:ScholUrm ܗܝܠܐ ܒܝܫܬܐ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܟܠܗܘܢ ܐܡܪܘ
BarKoni:Schol ܥܡ ܪܒܘ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܂
PhiloxMab:ComMattLuke ܥܠ ܕܪܥܘܗܝ̈ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܚܪܝܢ . ܢܫܐܠ
Cyr:ComLuke ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܝXܬܐ̈ ܗܕܝܪܐ ܣܐܡ
Hom6thCent X 5ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܨܥܪܐ̈ ܟܕ ܚܛܝܬܐ
IsaacAnt:memHom ܒܗ̇ ܓܢܒܪܐ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܥܗܕ ܘܐܬܛܪܦܬ :
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܛܢܦܘܬܐ ܕܝܢ̣
Chrys:ComJohn1 ܕܦܛܪܘܣ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ .