simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܚܪܒܝܢ . Xܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܣܥ̣ܪܬ ܠܘܬ ܬܪܝܗܘܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܐܡ̣ܪ ܕܢܨ̇ܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ
Ath:Treatises ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܕܝܢ ܡܫܬܪܓܪܓܝܢ ܗܠܝܢ ܕܕܝܨܝܢ ܘܐܡܪܝܢ .
JnRufus:Pleroph ܕܒܝܘܡܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ · ܐܪܒܥܝܢ ܕܨܘܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܙܓܘܓܝܬܐ ܆ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܟܠܗ ܢ ܕܡܩܒܠܢ̈
BarṢal:ComGosp ܀ ܢܣܛܘܪܝܢܘ̈ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂
SevAnt:CathHom ܠܪܓܠܐ̈ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܢ ܗܠܝܢ ܕܡܚܓܪܢ̈ ܗܘܝ ܇
IšoAdiab:Epist ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܛܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܩܕܡ ܟܠܢܫ
SevAnt:Epist . ܕܣܝܡ ܐܝܕܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡ̇ܬܛܒܒܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܢܓ̇ܕܝܢ
JnEph:EccHist ܇ ܘܣܓܝܐܬܐ̇̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢ ܗܘܢܐ
MiaphysiteDocs ܬ ܩܡܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܘܝܘ ܝX ܕܢܡܘܣܐܝܬ
ActsMarMaʿIn 28 . ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܬܢܝܬ ܠܟ
SevAnt:Epist ܚܛܝ . X ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܗ̇ܝܕܕܠܐ ܐܝܬ