simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܛܒܬܐ̈ ܇ ܘܐܬܥܠܝ ܒܬܫܒܘܚܬܐXܝ ܪܒܬܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܡܝܬܐ̈ ܆ ܗ̣ܘ ܩܕܡܝܬ ܗܘ̣ܐ ܠܢ ܫܒ̇ܠܐ ܇ ܘܕܪܫ̣ ܐܘܪܚܐ ܠܘܬ
SynOr ܕܐܡܪ ܐܓܦܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ : ܩܡ ܗܘܫܥ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܘܬ ܪܫܐ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܦܛܪܘܣ ܀ 37 ܘܒܬܪ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܇ ܕܟܕ ܠܝܬ ܪܫܝܢܐ ܒܥܒܕܗܝܢ ܆ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܩܕܡܘ ܗܠܝܢ ܐܢܫܐ ܆ ܕܪܫܝܢܐ ܗܘ ܘܕܥܕܠܝܐ ܠܘܬܗܘܢ . ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ
P:PsSol [AB] . ܠܡܢܘ ܓܝܪ ܢܫܒܘܩ ܚܛܗܐ̈ . ܐܠܐ ܐܢ ܠܗܠܝܢ ܕܚܛܘ . ܗܠܝܢ ܒܡܘܕܝܢܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܒܗܬܬܐ ܗܝ ܠܢ ܘܠܐܦܝܢ̈ ܥܠ ܟܠܗܝܢ
Basil:SyrHex ܕܐܬܒܪܝ ܒܗ ܒܥܠܡܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܦܫܩ ܒܗ ܗܠܝܢ ܥܡܗܘܢ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܒܥܐ ܡܦܩܢܐ ܕܬܫܥܝܬܐ̈ ܕܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢ
ActsStAnth ܕܝܢXX ܟܠܗܝܢ X ܫܢܝ̇ܝܢܝX ܐܠܗܐ ܗܘ ܒXܝܢܘܕܘܗ ܣܝ̣ܪ ܗܠܝܢ ܠܝܕܕܐXẌ ܇ ܘܐܢܝܝ ܚܙ . X ܚܙ . ܡܢܗܘܢ ܚܡܬܗ ܒܒܪ ܢܘܓܗ .
ComGenExod ܐܡ̇ܕ̇ ܘܡܘܫܐ ܪܥ̇ܐ ܗܘܐ ܥܢܐ̈ ܕܝܬܪܘܢ ܚܡܘܗܝ . ܟܘܡܪܐ ܗܠܝܢ ܗܢܝܢ . ܐܢܩܬܐ ܓܥܬܐ ܕܡܢ ܠܒܐ ܗܘܝܐ . ܨܚܚܐ . ܒ . [3 1]ܘܒܬܪ
PhiloxMab:Disc ܕܠܚܡܢ̈ ܕܢܥܒܕܘܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܓܘ ܗܠܝܢ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܐܝܟ ܕܒܟܪܣܐ ܇ ܒܟܘܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈
P:TweProph [AB] ܡܢ ܦܘܡܗܘܢ ܕܢܒܝܐ̈ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܬܣܝܡܬ ܫܬܐܣܬܐ ܗܠܝܢ : ܢܬܚܝܠܢ̈ ܐܝܕܝܐ̈ ܕܟܠ ܕܫܡܥܘ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܦܬܓܡܐ̈
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܐܡ̣ܪ ܬܘܒ ܐܦ ܥܠ̣ܬܐ ܐܚܪܬܐ . . ܢܡܘܣܐ ܠܡ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܐܬܝܗܒ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܡܠܝܘܬܗ ܚܢܢ ܟܠܢ ܢܣܒܢ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܚܠܦ ܛܝܒܘܬܐ . ܘܥܡ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
BarṢal:ComGosp ܕܥܬܝܕܢ̈ ܀ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܕܟܕ ܠܡ ܡܪܬ ܐ ܠܗܘܢ ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܕܩܒܠܬܘܢ ܝ ܂ · ܕܬܗܘܐ ܠܟܘܢ ܪܗܒܘܢܐ ܥܠ
BarṢal:ComGosp ܥܣܪܐ̈ ܪܓܫܐ̈ ܩ̣ܢܐ ܗܘܐ ܦܓܪܢܝܐ̈ ܘܢܦܫܢܝܐ̈ ܂ ܡܕܝܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܢ ܥܠ ܪܓܫܐ̈ ܕܐܚܐ̈ ܕܚ̣̇ܝܝܢ ܡ̇ܠܠ ܂ ܡܕ ܢ ܟܠܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:TenMem ܬܪܬܝܢ̈ ܆ XXXX X45 ܐ ܐܠܗܐ ܆ ܐܝܢ ܠܡ . ܗܟܢ ܓܝܪ ܐܦ ܐܡܪܬ . ܗܠܝܢ ܆ ܡܪܬ ܕܗܠܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܐܝܬܘܗܝ . ܡܢܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
SynOr ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܐܡܪ ܀ ܘܐܫܥܝܐ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܘܩܕܡ ܟܘܟܒ ܢܘܓܗܐ ܠܟ ܕܒܛܝܠܐ ܐܬܓܠܝܬ ܆ ܗܫܐ ܝܠܕܬܟ .
SevAnt:LuqGramm ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡ̇ܦܪܫܝܢ ܃ ܝ ܂ ܝ ܒܨܒܝܢܐ ܂ ܒܚܝܠܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬ ܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܓܢܣܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܃ ܡ̇ܦܪܫܝܢ ܕ ܢ ܒܩܢܘܡܐ̈ ܂ ܘܒܟܠܗܝܢ
JnMaron:Expos ܡܠܠ ܡܛܠ ܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܐܝܬ ܒܗ . ܐܠܐ XX 20 ܐܦ ܐܢ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܫܘܓܢܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ . ܚܕ ܓܝܪX ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܬܪܬܝܗܘܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܕ ܒܥܝܢ ܠܡܕܪܫܘ ܠܒܢܝܗܘܢ̈ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܗܠܟܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܟܘܢ ܗܢܐ : ܐܘ̇ ܐܒܗܝ̈ ܒܪܘܚ : ܠܐܒܗܐ̈ ܦܓܪܢܐ̈