simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:CelebNat ܡܫܘܬܦܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܗܟܝܠ
SevAnt:LuqJul ܘܡܘܠܕܗ ܘܡܘܬ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ¹⁶ܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ
SynOr . ܡܝܬܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܫܡܗܐ̈ ܫܘܘܕܥܐ̈
Cyr:ComLuke ܢܗܘܐ ܡܢܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܡܝܗܬܐ̣̈ ܂ ܟܕ
Ath:ExposPs ܕܒܥܕܬܐ ܡܬܝܕܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܡܠܬܐ ܕܝܕܥܬܐ
ZachSch:ActsSev ܡܢ ܕܡܫܬܘܙܒܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇
SynWestSyr ܐܡܬܝ ܢܒܝܕܐ . ܗܠܝܢ ܕܟܠܝܢ ܡܢ ܩܢܘܢܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܒܪܘܚܐ . 2ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܫܝܚܐ ܠܘܬ
JnDalya:Epist ܕܟܝܿܢܐ ܐܢܫܝܐ ܘܟܿܣܝ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ . ܫܥܒܕ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ . ܝܘܠܝܘܣ
SevAnt:CathHom ܕܐ̇ܢ ܗܘܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܒܐܢܐ
SynWestSyr ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܩܪܒܢܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܫܡ̣ܥ ܗܠܝܢ ܝܬ̣ܒ ܒܐܒܠܐ ܝܘܡܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܚܕܥܣܪ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ̣ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ XܝX
PhiloxMab:epMonksSen ܣܛܪ ܡܢ X ܗܠܝܢ ܕܒܡܕܝܢܬܐ ܕܝܠܢ .
SevAnt:CathHom ܠܘܬܟܝ : ܥܡ ܗܠܝܢ ܦܘܪܓܠܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈ ܓܘܢܝܐ̈
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܆ ܐܣܪܘܗܝ ܦܠܚܐ̈
P:1Chr [AB] ܕܡܠܟܐ ܡܕܢܚܝܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܪܥܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ
IšoMerv:ComOT ܗ̇ܢܝܢ ܕܪܚܝܩܢ̈ ܐܘܟܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܪܝܪܢ̈ ܘܠܐ
Tim1:Epist 4 , 4ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܨܘܪܬܐ̈ ܐܝܟ