simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܡܥܕܢ̈ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܩܝܢܬܐ̈ ܘܢܗܡܬܐ̈ . XXX ܐܝܟ ܐܣܝܕܐ ܗܠܝܢ ܐܕܫܐ . ܐܝܟ̈ ܕܡܢ ܡܢܬܐ ܐ̇ܡܪ ܥܠ ܟܠܗ ܓܢܣܐ ܕܦܪܚܬܐ̈ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܗܦܟܘ ܠܘܬܗ ܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ : ܕܬܘ ܢܐܙܠ ¹²ܘܢܬܬܢܝܚ ܗܠܝܢ ܢܐܙܠܘܢ ܘܠܡܕܝܢܬܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܠܐ X ܢܥܠܘܢ ܇ ܟܕ ܕܝܢ ܢܛܪܘ
ThdrMops:ComPs ܆ ܫܦܝܪ ܡܝܬܐ ܘܐܡ̇ܕ̇ [13X]ܐܢܗܪܐܦܝܟ̈ ܥܠ ܥܒ̣ܕܟ . ܗܠܝܢ ܢܣܬܒܪ ܠܗ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܪܘܪܒܬܐ̈ ܡܣܒܪ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡܫܬܘܕܐ
IsaacNin:memColl ܟܠܗܝܢ ܒܫܡ ܐܠܗܐ ܇ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܒܟܬܒܐ ܕܡܦܩܢܐ ܇ ܕܗܐ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܡܫܚܠܦܐܝܬ- ܒܚܙܘܢܐ̈ ܕܚܝܠܐ̈ ܘܪܘܪܒܐ̈ ܇ ܘܣܥܪ
IsaacNin:memColl ܇ ܕܒܝܕ ܢܘܚܐ ܕܫܠܝܘܬܢ ܢܬܒ̇ܝܢ ܇ ܘܢܬܥ̇ܠܠ ܪܥܝܢܐ ܗܠܝܢ ܥܢܝܢܐ ܕܒܪܘܚ ܕܠܘܬ ܡܪܢ . ܢܬܠ ܩܠܝܠ ܐܬܪܐ ܠܢܦܫܢ ܠܘܬ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܡܝܪܢ̈ ܒܗ ܒܡܐܡܪܐ ܟܕ ܐܘܣܦ ܗܠܝܢ . ܘܬܘܒ ܚܕ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܗܠܝܢ ܡܬܚܫܚܐ ܐܦ ܠܪܘܚܬܐ̈ ܕܬܡܢ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܡܚ̇ܬܡ ܕܝܢ ܬܘܒ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܠܗܘܢ ܘܬܘܒ ܗ̇ܘ ܗܟܝܠ ܕܡ̇ܦܠܓ ܠܥܡܢܘܐܝܠ ܠܬܪܝܢܘܬ ܗܠܝܢ . ܘܕܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈ ܕܡܥܒܕܝܢ ܣܐܡ ܘܕܠܐ ܒܨܝܪܐܝܬ ܚܫܝܢ
JacSer:memElish ܟܠܗܝܢ ܫܕܐ ܗܘܐ ܐܢܝܢ̈ ܥܠ ܬܠܡܝܕܗ ܠܗܠ ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܬܢܒܐ ܗܠܝܢ ܘܕܢܒܝܘܬܐ 175 ܘܕܒܗܘ ܐܬܪܐ ܕܣܠܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܟܢܐ ܡܣܬܥܪܢ ܗܘܝ̈ ܂ ܟܕ ܚܣܝܐ ܥܡ ܥ̇ܘܠܐ̈ ܐܬܡܢܝ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝܝ ܡܬܦܫܟܝܢ ܗܘܘ ܂ ܘܫܐܕܐ̈ ܪܗܝܒܝܢ ܗܘܘ ܂ ܟܕ
ActsMiaphysites ܕܩܣܪ ܠܩܣܪ ܘܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܝ ܠܐܠܗܐ ܇ ܘܢ̣ܪܕܘܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܚ̇ܝܠܐ ܠܡ̣ܦܠܚܝ ܟܐܢܐܝܬ ܕܠܐ ܂ Xܝ ܥܕܠܝ ܇ ܟ̣ܕ ܝܗܒܝܢ
BarAphton:ActsSev ܕܗܘ ܣܥܪ ܆ ܝܘܒ ܠܬܠܡܝܕܘܘܝ̈ ܕܢܥܒܕܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܘܟܝܠ : ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܫܘܥ ܣܥܘܪܐ ܕܬܕܡܪܬܐ̈ ܆ ܕܝܬܝܪ ܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܃ ܟܕ ܠܐ ܠܥܘܕܪܢܐ ܕܡ̣ܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܚܫܒܘܗܝ ܒܡܕܡ ܂ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܒܚܘܒܐ ܝܬܝܪܐ ܘܒܫܘܘܕܝܐ ܕܐܝܩܪܐ ܡܥܠܝܐ ܂ ܘܗܢܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܟܝܠ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܘܡܠܐ̈ ܡܚܝܢܝܬܐ̈ ܂ ܕܒXܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܂ ܝ ܗܠܝܢ ܂ ܡܬܗܝܡܢ ܕܟܬܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܂ ܠܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܒܟܠܙܒܢ ܘܚ̇ܕܐ ܐܢܐ ܂ ܘܐܦ ܠܝ ܘܐܦ ܠܟܠ ܪܚܡܝܟ̈ ܃ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܚܘ ܢ ܆ ܗܘ̣ܝ ܙܟ̇ܐ ܐܢܬ ܠܝ ܒܕܐ ܟ
MiaphysiteDocs ܢܫܬܟܚܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܗ ܘܪܚܡܘܗܝ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܠܗ ܗܠܝܢ ܃ ܘܢܬܦܢܘܢ ܘܐ̇ܣܐ ܐܢܘܢ ܗ̇ܝ ܕܚܣ ܘܠܐ ܬܗܘܐ ܃ ܕܒܢ ܕܕܐܝܟ
MiaphysiteDocs ܒܠܐ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܐܦ ܗܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܢ ܠܗܢܘܢ ܕܒܪܢܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܡܟܪܟܝܢ ܬܚܝܬ ܛܒܥܐ̈ ܓܘܢܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܝܝ ܬܩܢܬ ܥܡ
SevAnt:CathHom ܒ̣ܝܫܬܐ̈ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܐܦ ܠܗܠܝܢ ܛܒܬܐ̈ . ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܢܐܡܪ̇ ܇ ܡܥܛܦܢ̈ ܢܦܫܬܐ̈ ܠܩܢܝܘܬܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܠܬܪܥܝܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܕܐܫܬܘܕܝ ܂ ܟܠ ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܗܦܘܠܦܣܝܣ ܛܒܬܐ ܗܠܝܢ ܒܡܕܒܪܐ̣ ܂ ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܟܝܬ ܠܐ ܡܫܟܚ ܇ ܘܐ̇ܝܟܢܐ ܠܐ ܝܗ̇ܒ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗܘܢ ܝ ܃ ܝ ܗܕܪܐ̈ ܃ ܗܘ̣ܐ ܥܘܗܕܢܐ ܕܕܘܟܪܢܐ ܒܐܪܒܥ ܗܠܝܢ ܡܬܟܢܫ ܂ ܚܕ ܘܬܪܝܢ ܘܬܠܬ ܘܐܪܒܥܐ ܥܣܪܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܂ ܘܡܛܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܢܘܢ ܂ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡܝܐ ܃ ܣܘܒܪܗ ܕܡܪܢ ܂ ܬܪܝܢܐ ܡܘܠܕܗ ܗܠܝܢ ܘܣ̇ܓܕ ܘܥܐ̇ܠ ܥܡܗܘܢ ܀ XX ܟܕ ܩܪܐ ܫܠܝܚܐ ܬܠܬܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܃