simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܦܘܠܘܣ ܠܬܣܠܘܢܝܩܝܐ̈ ܫ̣ܠܚ . ܗܟܢܐ . ܐܢܬܘܢ ܓܝܪ ܟܠܟܘ ܆ ܗܠܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܝܠܟܘܢ ܀ ܠܗܢܐ ܣܘܟܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢܢ ܡܚܘܝܢ̈ ܆ ܐܦ
ActsStAnth ܫܡ̇ܥ ܗܘܐ ܘܝܥ ܘܐ̇ܢܠ ܗܘܐ ܟܕ ܫܩܝܠ ܢܝܢܐ ܘܣܟܪܐ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܘܡܢܘܬܗ ܘXܢܝܝܘܬܗ ܕܒܝܠܕXX . ܟܠ ܐܢܫ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܢܣܒ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ . ܟܕ ܐ . ܗܠܝܢ ܆ ܫ̇ܡܥ ܗܘܐ ܡܢܗ̇ ܥܡ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܘܡܬܐ̈ ܆ ܡܟܐܒܢܝܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܬܪܝܢ : ܐܢ ܢܒ̇ܝܬܝܘܗܝ ܠ̇Xܘ ܡܨܥܝܐ : ܘܐܘ ܕܐܘܣܝܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡ̣ܩܪܒܢܐ̈ . ܠܟܠ ܚܕ ܓܝܪ ܡܢ XX XX XXX . ܘX X
Chron1234 ܬܘܒ ܟ̣ܬܒܘ ܬܫܥܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܀ ܐܪܛܚܫܫܬ ܗܠܝܢ ܂ · ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܘܠܥܠ ܡܚܘܝܢܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܕܡܩ̇ܒܝ̇ܐ̈ ܂ XX
DidascApost ⁷ܕܝܢ X ⁷ܘܕܣܓܝܐܢ̈ X ⁷ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܡܝܪܢ̈ ܇ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܠܝܢ X . ⁶⁹ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܐܢܫ ܢܬܢܐ ܠܟܘܢ ܥܠܘܗܝ ܠܐ ܬܗܝܡܢܘܢ . ⁰
BarṢal:ComGosp ܘܠܐ ܥ̇ܒܕ ܃ ܣܟܠܐ ܩܪܝܗܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܡܠܐ ܕܒܢܝܢܐ ܣܝܒܪ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܣ̇ܗܕܝܢ ܢܒܝܐ̈ ܘܫܠܝܚܐ̈ ܘܣܗܕܐ̈ ܀ ܀ ܟܠ ܕܫܡ̇ܥ ܡܠܝ̈
MiaphysiteDocs ܟܕ ܛܠܘܡܝܐ ܛܠܡܝ ܂ ܥܠ ܛܘܪܐ̈ ܘܥܠ ܪܡܬܐ̈ ܘܥܠ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܣܒ̣ܪ ܕܢܣ̇ܒ ܃ ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܕܡܟܗ ܕܗ̇ܘ ܐܠܗܢ̣ ܂
Pall:LausHist ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܗܘܝ ܥܛ̇ܦ ܠܘܬܝ̣ ܡܛܠ ܫܪܟܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ²ܗܘܐ ܇ ܘܙܗܪܢܝ : ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܡ ܕܡܫܠܡ ܐܢܬ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܬܫܬܘܕܥܘܢ ܕܠܐ ܗܘܘ ܐܠܗܐ̈ . ܘܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܠܗܘܢ . ܕܗܒܐ ܗܠܝܢ ܘܣܢܘܢܝܬܐ̈ : ܘܢܥܒܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܘܐܦ ܓܘܡܪܪܐ̈ . ܘܡܢ
IsaacNin:DiscColl ܇ Xܐܘ ܕܒܥܨܝܢܐ ¹⁸ܘܬܟܬܘܫܐXX ¹ ܕܐܢܫ ܗܘ ܠܗ ܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܡܘܣܐẌ X . ¹⁰ܐܘ XXXX X ܡܢX ¹ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
SynOr ܠܢܦܫܗܘܢ ܛܠܡܝܢ ܆ ܘܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܫܪܪܐ ܡܣܛܝܢ . ܗܠܝܢ ܐܠܗܗܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ ܐܝܟܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܗ ܘܐܝܟܐ ܥܢܐ ܠܗܘܢ :
PhiloxMab:Disc . ܐܢ ܐܢܫ ܢܟܢܫ ܘܠܪܓܬ ܟܪܣܐ ܢܫܡܗ̇ ܒܗܘܢ ܆ ܥܕܟܝܠ ܙܥܘܪܝܢ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ . ܦܠܚܬ ܠܦܬܟܪܐ̈ . ‏ ‏ܘܪܒܘ̈ ܪܒܘܢ̈ ܫܡܗܐ̈ ܕܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܬܐܡܪ ܡܢܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܇ X ܐܝܟ ܕܢ̇ܘܕܥ ܒܗܝܢ : ܗܠܝܢ ܕܬܫܥܐ : ܡܪܬܝܢܘܬܐ ܕܥܠ ܕܘܒܪܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ . [X]ܐܠܐ
Ath:HomEpist ܕܐܬ̇ܟܢܫܘ ܒܢܝܩܝܐ ܒܠܚܘܪ . . ܐܠܐ ܘܠܘܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ . ܡܢܐ ܡܟܬ̇ܪܝܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܆ ܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐ̇ܡܪܬ ܐܢܝܢ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܕܐܚܘܐ ܝܬ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܘܝ̇ܗܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܛܘܒܐ ܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܇ ܡܛܠ ܙܘܘܓܟܘܢ ܛܒܐ ܀
Basil:SyrDeSpirSanc ܫܪܝܪܐ̈ ܠܐ ܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ ܩܐܡ ܣܕܪܗܘܢ . ܐܠܐ ܒܡܚܝܢܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܫܪܪܐ 25 ܕܠܐ ܢ̇ܦܠ ⁶⁸⁶ܬܚܝܬ ܡܢܝܢܐ . ܫܡܗܐ̈ ܓܝܪ
Ath:ExposPs ܕܐܦ ܐܡܪܝܢ . |ܚ̇ܕܝܬ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܘ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡܣܩܢܐ̈ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܕܝܢ ܒܐܘܪ X107 ⁰ܐܝܬܝܗ̇ .
Ps-Zach:EccHist ܟܘܠܗܝܢ ܝ ܒܨܒܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܚܦܝܛܐܝܬ ܂ ܘܣܡ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܐܢܐ ܠܟ ܡܨܥܝܐ ܠܘܬ ܂ · ܝX ܡܪܢ ܂ 1ܘܐܫܬܘܕܝ ܡܠܟܐ ܠܡܣ ܂ ܥܪ
P:ApocBar [AB] ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܟܡܐ̈ . ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ . ܗܐ ܗܠܝܢ ܗܘ ܓܝܪ ܀ ܫܡܥ ܗܟܝܠ ܦܘܫܩܐ ܕܡܝܐ̈ ܐܘܟܡܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܆