simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡ̇ܢ ܕܗܘ̇ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܓܕܫܢ̈ ܒܟܝܢܐ ܟܡܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܢܢܩܐ ܠܡܦܫ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܫܒ̇ܩ
BarṢal:ComGosp ܪ ܝܬ̇ܥܣܩܘܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܥܠܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܘܢܡܘܣܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ : ܗܠܝܢ 35ܕܐܬܬܚܡܘ ܘܐܬܬܫܠܡܘ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComPs ܕܐܚܒ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܆ ܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܐܫܬܥܝܬ ܐܘ ܪܚܡܐ ܗܠܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom . ܝ̣ܠܕܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܙܡܡܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ
SevAnt:CathHom ܛܘܒܬܢܐ̈ . ܘܪܘܚܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܗܘܢܢܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ̈
Tim1:Epist ܠܝܘܩܢܐ̈ ܘܠܨܠܡܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܬܪܥܐ̈ ܝܝ
ZachSch:ActsSev ܕܠܐ ܥܕܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܗܠܝܢ ܗܝ ܕܡܬܝܨܦܐ ܡܢܗܘܢ
Basil:SyrDeSpirSanc ܘܕܚܕ ܐܢܝܢ ܚܝܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܢ ܚܪܝܢܐ ܪܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܘ ܠܘ ܗܠܝܢ ܓܠܝXܝܬ ܐܓܪܬܗ ܕܠܐܘܢ
AbbaIs:Ascet : ⁴ܡܕܝܢ̣ ܐܢ ܗܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ⁵ܘܠܘ
Cyr:ComLuke ܦ̇ܘܠܚܢܐ ܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܩܠܣܢ̈ ܃ ܗ̣ܘ
IšoMerv:ComOT . ܘܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܥܒܪܬ ܠܡ ܚܟܡܬܗ
MiaphysiteDocs ܕܬܪܬܝܢ̈ ܘܠܘܩܕܡ ܢܒܚܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܗܝܒܐ ܂
ThdrMops:ComPs ܢܣܝܒܘܬܐ ܡܬܝܒܠܐ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ
IšoAdiab:Epist ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ ܦܛܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܒܬܐܪܬܐ ܛܒܬܐ ܂
SevAnt:CathHom ܟܠܗ ܐܫܬܘܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܆ ܐܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܘܬ ܡ̇ܠܟܐ ܂ ܗܠܝܢ ܟܕ ܣܠ̣ܩܘܢ ܘܐܠܦܘܢ