simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܣܓܝ . ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܝ̇ܬܝ ܠܗ ܩܠܝܠ
AbbaIs:Ascet ܩ . XX ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܐܚܐ̈
AbbaIs:Ascet XO⬩ܢ . XX ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܐܚܐ
AbbaIs:Ascet ܗܝܐܟܣܢܝܘܬܐ . X ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܝܬ ܘܫܡ̇ܥܬ ܡܢ
AbbaIs:Ascet ³0ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ ³¹ܡܢ ܗܠܝܢ X ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ⁴⁴ܕܡܢ ܠܒܪ ܇
AbbaIs:Ascet ⁴⁵ X X²ܕܡܢ ܗܠܝܢ ddX ܕܗܠܝܢ ⁴⁴
AbbaIs:Ascet ܕܚܠܐ ܘܡܪܚܩܐ ⁴ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ⁵ܡܢܗ̇
AbbaIs:Ascet ¹ܠܝܬ ܒܗܘܢ . ܗܠܝܢ X ܐܢܘܢ ²0ܗܠܝܢ
AbbaIs:Ascet ܠܐܠܗܐ ²²ܒܕܟܝܘܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ²³ܕܡܒܪܟܝܢ ܠܐܠܗܐ
AbbaIs:Ascet ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܗܠܝܢ ²⁸ܐܢܘܢ ܣܓܘܕܐ̈ ܫܪܝܪܐ̈
AbbaIs:Ascet ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ X
AbbaIs:Ascet ¹ ܝܐܝܠܝܢ ddXX ܗܠܝܢ XX ܗ̇ܢܘܢ X
AbbaIs:Ascet ²³ܕܠܐܠܗܐ ܡܨܠܝܢ ²² ܗܠܝܢ X ²⁷ܗ̇ܢܘܢ X
AbbaIs:Ascet ܫܠܡܐ ²⁴ X ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܢܫܬܘܘܢ ܬܪܝܢ̣̈ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢ ܒܫܡܝ ܢܗܘܝܢ̈
AbbaIs:Ascet ܡܛܫܝܬܐ̣ ³0ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ³¹ܕܩܛܪܓ ³²ܒܦܓܪܐ ܕܝܠܗ
AbbaIs:Ascet ܢܣܬܟܠ ܡܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܝXܐܢܘܢ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ
AbbaIs:Ascet ܗܠܝܢ ܝXܐܢܘܢ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܝX ܗ̇ܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܇ ܐܢ ܫܩܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̣ ܠܐ ܡܫܬܓܫ