simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
memSoul&Body ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ
memSoul&Body ܠܝܘܡܢ ܠܐ ܣܠܩܝ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܪܥܝܢܢ .
memSoul&Body ܟܡܐ ܟܪܝܢ ܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܣܒܪܐ ܗܘܝܬ ܠܝ
sugAbel&Cain ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ
sugAngel&Mary ܬܡܗܬ ܘܐܬܕܡܪܬ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܠܝ .
sugDeath&Satan ܡܢܘ ܕܐܟܘܬܝ ܤܛܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܐܘ ܡܘܬܐ
sugJoseph&Mary ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܝܘܣܦ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܠܒܬܘܠܬܐ ܠܐ
sugJoseph&Mary ܨܒܝܬܝ ܡܪܝܡ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܬܢܝܢ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈
sugMary&Magi ܡܪܝܡ ܐܡܪܐ ܡܪܝܡ ܗܠܝܢ ܠܡܢ ܘܡܛܠ ܡܢܐ
sugMary&Magi ܒܥܝܐ ܐܢܐ ܕܬܡܠܠܘܢ ܗܠܝܢ ܒܐܬܪܐ ܕܠܐ ܢܪܓܫܘܢ
sugSoul&Body ܦܓܪܐ ܡܘܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝ ܠܘ ܒܠܥܕܝܟܝ
sugSoul&Body ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ
sugSoul&Body ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܘܐܠܐ
sugTwoThieves ܠܬܪܝܢ ܣܕܩ ܘܣܗܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܪܐ ܕܟܠ ܒܪܣܡܠܐ
sugZechariah&Angel ܐܝܙܓܕܐ ܩܕܡܘܗܝ ܢܕܘܨ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܙܟܪܝܐ ܫܡܥ
sugZechariah&Angel ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܥܝܪܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܬ ܕܡܪܝܐ ܥܒܕ
sugZechariah&Angel ܙܟܪܝܐ ܘܐܢ ܒܩܕܡܝܬܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܕܫܒܪ
sugZechariah&Angel ܐܦ ܣܪܐ ܐܣܬܒܪܬ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܡܛܝ̈ ܥܠܝܗ̇
sugZechariah&Angel ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܕܒܗܝܟܠܐ ܗܠܝܢ ܐܫܡܥ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢܝ
sugZechariah&Angel ܙܒܢܐ ܢܫܬܪܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܬ ܢܗܘܝܢ̈ .