simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ⁴ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ
MiaphysiteDocs ܡܫܚܠܦܐ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܚܠܡܐ̈ ܐܚ-ܝܕܝܢ ܒܕܓܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܟܝܢܐ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܬܝܐ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܒܥܦܐ̈ 3ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ [ܕܒܟܠܕܘܟ̣ ܂ ܘܐܦ]
PhiloxMab:Disc ܕܪܕܝܢ ܒܗ̇ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܡܬܬܪܣܝܢ
GanBus XX ܘܝܩܝܪܝܢ̈ ²ܡܢ ܗܠܝܢ . [XX ,
JnMaron:Expos ܝܠܕܬ̣̇ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈
Cyr:ComLuke ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܚܟܝܡ ܒܟܠ
ChronMin ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂ ܡܚܕܐ
JnEph:EccHist 0ܝ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܒܚܐ̣ܦܐ ܒ̇ܥܪܝܪܝܐ ܠܦܛܪܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܡܬܘܡ 1ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܢ
Babai:BookUnion ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܥܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܢܢ ܒܝܕ ܐܕܡ
IšoMerv:ComOT ܒܡܫܟܢܐ̈ . ܘܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܦܩ̣ܕ
P:Sam [AB] ܐܟܚܕܐ : ܘܝܬܒܘ ܗܠܝܢ ܥܠܝܡܐ̈ ܡܟܐ :
Chrys:ComJohn1 ܕܗܘܝܢ . ܘܠܡܒܚܢܘ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܥܪܢ . ܝ
MiaphysiteDocs ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܙ̇ܕܩܝܢ ܠܗ ܒܓܢܣܐ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܝ ܝ̈ ܗܠܝܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܆ ܐܬܪܡ̣ܝܘ
Ps-Zach:EccHist ܥܠܝܟܘܢ ܂ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܒܪܩ
SevAnt:LuqJul ܒܪܥܝܢܐ ܢܗܝܪܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܥܪܝܩܝܢ̈