simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ⁴ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܣ̇ܕܪ ܡܟܢܫܐ ܘܝܗܒܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܕܟܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܪܒܐ X ܝܗܒܐ ܒܝܬ ܚܛܝܬܐ ܠܙܕܝܩܘܬܐ̣ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠܗܝܢ
MiaphysiteDocs ܕܒܚܠܡܐ̈ ܐܚ-ܝܕܝܢ ܒܕܓܘܢ ܣܒܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܢܫܬܘܐ ܕܗܘ̣ܝܢ ܡܩ̇ܒܠܝܢ ܡܢܟܘܢ ܡܫܚܠܦܐ ܒܡܕܡ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܝܬܝܐ ܂ ܐܠܗܐ ܂ ܡܪܝX ܂ ܡܬܘܡܝܐ ܂ ܠܐ ܥܒܝܕܐ ܂ ܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܟܝܢܗ ܂ ܘܫܡܗܐ̈ ܕܐܬܓܠܝ ܒܗܘܢ ܟܝܢܐ ܂ ܐܝܬܝܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq [ܕܒܟܠܕܘܟ̣ ܂ ܘܐܦ] ܥܠ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܐ̣ ܒܗܕܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܠܐ ܚܘܫܒ̇ܢ ܘܡܟܝܠ ܒܥܦܐ̈ 3ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܕܗܟܢܐ ܡܬܬܪܣܝܢ . ܘܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܝܨܝܦܝܢ ܗܠܝܢ ܚܫܑܐ̈ ܇ ܘܢܫܠܡܘܢ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܕܪܕܝܢ ܒܗ̇ .
GanBus . [XX , 16]ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܒܠܥܡ ܘܐܡܪ ܘ ܠܗ : ܗܟܢܐܐܡܪ̇ ܒܠܩ ܒܪ ܗܠܝܢ ܒܠܩ ܘܫܕܪܘ ¹ܐܝܙܓܕܐ̈ ܕܪܘܪܒܝܢ̈ XX ܘܝܩܝܪܝܢ̈ ²ܡܢ
JnMaron:Expos ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ . ܕܠܐ ܐܒܐ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ . ܐܡܬܐ ¹ܕܝܢ ܐܟܡ̇ܢ ܕܠܡܪܗ̇ ܘܥܒܘܕܗ̇ ܝܠܕܬ̣̇ . ܡܛܠ
Cyr:ComLuke ܕܒܝܕ ܚܟܝܡ ܒܟܠ ܡܘܫܐ ܐܬ̣ܦܩܕ̈ ܂ ܥܩܒܬ ܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܐܬܪܒܝܬ ܐܘ ܦܪܝܫܐ ܂ ܂ ܝܕܥܬ ܒܕܘܟ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ̣ ܂
ChronMin ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂ ܡܚܕܐ ܦܩ̣ܕ ܥܓܠ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܂ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ·X ܝ X ܐܘܣܒܝܣ ܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܃ · ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ
JnEph:EccHist ܕܒܚܐ̣ܦܐ ܒ̇ܥܪܝܪܝܐ ܠܦܛܪܐ ܬ̇ܪܝܢܐ ܥܠ ܬ̣ܪܘܢܘܣ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ ܣܪ·ܩܬܐ ܕܗ̣ܘܬ 0ܝ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܃
Ps-Zach:EccHist ܒܚܕ ܡܢ ܢ ܫܝܢ ܂ ܐܠܐ ܒܟ ܝܘܡܢܐ ܕܚܪܬ ܂ ܘܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ̣ ܐܬܝܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܓܒܪ ܢܘܟܪܝ ܂ ܘܠܐ ܝ ܡܬܢܩܦ ܠܗ̇ ܡܡܬܘܡ 1ܚܕ ܡܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܫܡܥܐ ܒܐܕܢܐ̈ ܘܚܙܬܐ ܠܐ ܝ-ܝ ܡܪܝܚܐ ܂ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܨܥܪܐ ܘܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܣܪܝܩܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܐܝܟܐ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܘܒܕܢܢ ܒܝܕ ܐܕܡ ܀ ܠܘ ܡܕܝܢ ܕܠܐ ܥܠ̣ܬܐ ܦܠܓ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܗܠܝܢ ܐܦ ܕܟܝܢܐ ܟܠܗ ܕܐܢܫܘܬܐ . ܘܢܫܟܚ ܚܢܢ ܢܩܢܐ ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܐܦ ܠܒܢܘܗܝ̈ ܦܩ̣ܕ ܕܢܛܪܘܢ . ܘܥܒܕܘ ܗܟܢ ܒܟܠܗܘܢ ܕܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܘܢܬܕܡܐ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܕܥܡܪܘ ܒܡܫܟܢܐ̈ . ܘܗ̇ܢܝܢ
P:Sam [AB] ܥܠܝܡܐ̈ ܡܟܐ : ܘܗܠܝܢ ܥܠܝܡܐ̈ ܡܟܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܢܝܪ ܠܝܘܐܒ : ܗܠܝܢ ܢܦܩܘ : ܘܦܓܥܘ ܒܗܘܢ ܒܥܠܝܡܐ̈ ܒܓܒܥܘܢ ܐܟܚܕܐ : ܘܝܬܒܘ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܣܬܥܪܢ . ܝ X62ܐܝܟ ¹¹ܕܐܦ ܠܐ ܢܕܥܘܢ ܐܢ ¹²ܡܝܐ ܗܘܘ |ܐܘ ܗܠܝܢ ܗܘܘ . ܘܠܐ ܣܦܩܐ ܗܘܬ ܠܡܬܒܝܢܘ ܒܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ . ܘܠܡܒܚܢܘ
MiaphysiteDocs ܕܙ̇ܕܩܝܢ ܠܗ ܒܓܢܣܐ ܃ ܐܝܟ ܕܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܐܘ ܡܢ ܡܦܣܢܘܬܗ ܗܠܝܢ ܟܕ ܥܒ̇ܕܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ ܂ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܒܡܠܟܗ ܐܘ ܕܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܡܢ
JnEph:EccHist ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܆ ܐܬܪܡ̣ܝܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܚܕܐ̣ ܘܝܗ̣ܒܘ · ܝ · ܗܠܝܢ ܆ ܘܚ̇ܕܝܢ ܗܘܘ ܒܫܝܢ̣ܐ ܘܕܢܬܒ̇ܛܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܟܠܗܝܢ ܝ ܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܐܡ̣ܪ ܆ ܐܒܪܩ ܢܝܙܟܗ ܘܚܘܝ ܚܪܒܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܓܒܪܐ̈ ܫܡܥܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ·ܝ ܗܐ ܚܪܒܐ ܗܕܐ ܕܢܝܙܟܐ ܕܝܠܝ ܇ ܫܡܝܛܐ ܥܠܝܟܘܢ ܂ ܘܟܕ
SevAnt:LuqJul . ܟܕ ܥܪܝܩܝܢ̈ ܚܢܢ ¹³ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܐܦܐ̈ ܕܣܘܟܠܐ̈ ܝܬܝܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܢܥܒܕ ܘܢܫܘܕܥ X X--¹ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܢܗܝܪܐ ܕܥܠ