simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܬܗܝܡܢܘܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܢ ܢܒܝܐ̣ ܗܠܝܢ ܡܣܗܕ̣ ܚܢܢ ܕܚ̣ܙܝܢܢ
JacSer:memSolit ܦܪܘܫܐ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܣܟܟ ܛܒܐ 270
BarKoni:Schol ܘܩܢܛܐ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ ܝܝ ܥܡ
Sahd:BookPerf ܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܘܒܢܝ̈ ܢܘ̣ܗܪܐ
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܬܝܢ̈ ܝ ܗܪܟܐ
SevAnt:Epist X ܐܡ̣ܪ ܕܢܐܙܠܘܢ ܗܠܝܢ X X ܠܬܫܢܝܩܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܡܪܗܛܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܘܕܥ . ܕܥܬܝܕ
PhiloxMab:Disc ܠܐܚܪܝܬܐ̈ ܆ ܕܢܬܥܗܕ ܗܠܝܢ ܕܫܒܩ ܆ ܘܕܢܬܕܟܪ
Elia:epLeonḤar ܇ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܇
SevAnt:LuqGramm ܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܓܘܡܕܐ ܗܘ
PhiloxMab:Disc ܡܛܠ ܕܒܕܘܟܬܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܕܡܬܦܣܩܝܢ ܆
BarKoni:ScholUrm ܢܣܝܢܐ ܕܢܟܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ
BarKoni:Schol ܥܡ ܪܒܘ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܂
Ath:ExposPs ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܬܦܪܩܝܢ .
Cyr:ComLuke ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܝXܬܐ̈ ܗܕܝܪܐ ܣܐܡ
BarEbr:CandSanc . ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܫܪܝܐ ܘܥܡXܝܢ
P:Esd [AB] ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܛܝܒܘ ܘܗܢܘܢ
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܛܢܦܘܬܐ ܕܝܢ̣
Chrys:ComJohn1 ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܟܢ ܗܝ̣ ܗܕܐ