simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܓܝܪ ܗܘܝ̈ ܆ ܕܢܬܡܠܐ ܟܬܒܐ ܕܐܡܪ ܇ ܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܬܒܪ ܒܗ . ܗܠܝܢ ܣܗܕܘܬܗ . ܘܗܘ ܝܕܥ ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܡܪ . ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܬܗܝܡܢܘܢ .
Ps-Dion:ChronZuq ܡܣܗܕ̣ ܚܢܢ ܕܚ̣ܙܝܢܢ ܘܓܫ̣ܢ ܒܐܝܕܝܢ̈ ܆ ܡܘܢ ܥܕܠܝܐ ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܂ ܘܐܢ ܢܒܝܐ̣
JacSer:memSolit ܚܣܟܟ ܛܒܐ 270 ܗܐ ܡܬܡܠܝܢ ܠܟ ܣܘܢܩܢܝܟ̈ ܒܫܠܝܐ ܕܢܦܫܟ ܗܠܝܢ ܒܗ ܡܢܐ ܢܐܪܬܘܢ ܡܢܗ ܐܠܐ ܠܚܡܐ ܕܝܘܡܐ ܘܐܢܬ ܦܪܘܫܐ ܟܕ ܡܢ
BarKoni:Schol ܕܝܢ̣ ܝܝ ܥܡ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܛܪܓܝܢ ܡ̣ܢ ܒܘܚܪܢܐ ܕܦܪܘܫܘܬܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܣܥ̇ܝܢ ܘܡܩܠܝܢ ܥܠ ܟܠ ܩܠܝܢ̈ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܘܩܢܛܐ ܂ ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf : ܘܒܢܝ̈ ܢܘ̣ܗܪܐ ܕܡܢܟܪܝܢ̈ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܚܫܘܟܐ ܆ ܗܕܐ ܗܝ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܘܢ . XX2]ܐܡܪ ܠܝ ܗܟܝܠ ܡܣܪ . . . ܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܝܬܝܢ̈ ܝ ܗܪܟܐ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܡܛܠ ܬܒܥܬܐ ܕܚܛܗܐ ܗܠܝܢ X ܕܫܡܝܐ . ܚܠܦ ܓܝܝܪ ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܡܥܝܩܢܝܬܐ̈
SevAnt:Epist X X ܠܬܫܢܝܩܐ ܕܠܥܠܡ . ܘܙܕܝܩܐ̈ ܠܚܝܐ-Ẍ ܕܠܥܠܡ . ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܡܦܪܫ ܒܝܬ ܙܕܝܩܐ̈ ܠܚܛܝܐ̈ ܆ X ܐܡ̣ܪ ܕܢܐܙܠܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܡܘܕܥ . ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܢܐܬܐ X XX9ܡܫܝܚܐ ܝܕܥ 1 ⁷ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܚܫܚܝܢ ܠܣܒܪܬܗ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܪܗܛܐܝܬ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܕܫܒܩ ܆ ܘܕܢܬܕܟܪ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܘܚܐܪ ܒܗܘܢ ܗܠܝܢ . ܘܡܩܝܡܝܢ ܠܗ ܒܝܬ ܡܨܥܝܬܐ̈ ܠܐܚܪܝܬܐ̈ ܆ ܕܢܬܥܗܕ
Elia:epLeonḤar ܫܟܝܪܬܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܢܗܘܐ ܟܐܡܬ ܡܦܣ ܗܠܝܢ ܐܬܬܝܬܝ̈ ܇ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܝܬ ܠܡܚܘܝܘ ܕܐܡ̣ܪ ܠܐܘܢ ܇ ܡܕܡ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܓܘܡܕܐ ܗܘ ܓܠܝܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܬܪܝܢܐܝܬ ܢܣܬ̇ܟܠܝܘܗܝ ܗܠܝܢ ܕܢܗܘܐ ܐܒܪܗܡ ܐܢܐ̣ ܐ̇ܝܬܝ ܂ ܟܕ ܢܗܝܪܬ̈ ܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ
PhiloxMab:Disc ܩܕܡܝܐ̈ ܕܡܬܦܣܩܝܢ ܆ ܐܚܪܢܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܘܪܘܚܢܐ̈ ܝܥܝܢ . ܗܠܝܢ ܗܕܡܐ̈ ܥܬܝܩܐ̈ ܕܐܬܦܣܩܘ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܕܒܕܘܟܬܐ ܕܗܕܡܐ̈
BarKoni:ScholUrm : ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܕܡܗܝܡܢܝܢX ܕܠܒܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܘܣܛܪX ܡ̣ܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܡܬܬܘܕܝܐ Xܕܪܡ ܗ̣ܘX ܟܝܢܗܘܢ ܡ̣ܢ ܢܣܝܢܐ ܕܢܟܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ
BarKoni:Schol ܂ ܝ ܂ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܝܢ ܝ ܕܦܪܘܩܢ ܐܬܦܫܩ ܠܢ ܣܦܩܐܝܬ ܗ̣ܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܡܪܝܐ ܩܫܝ ܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢ̇X ܥܡ ܪܒܘ̈ ܕܐܝܟ
Ath:ExposPs ܟܕ ܡܬܦܪܩܝܢ . ܒܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܡܬܐܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܕܡܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܝܗ̣ܒ . ܗܟܢܐ ܘܚܘܠܢܐ̈ ܕܒܫܘܥܐ̈ ܠܐܪܢܒܐ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܦ
Cyr:ComLuke ܐܠܝXܬܐ̈ ܗܕܝܪܐ ܣܐܡ ܗܘܐ ܠܗܘܢ̣ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܚܘܝ ܐܢܘܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܘܡܛܘܠ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ
BarEbr:CandSanc ܠܐ ܫܪܝܐ ܘܥܡXܝܢ ܐܟܚܕܐ ܪܪܐ ܗ̣ܝ ܫܪܝܪܐ ܀ ܗܠܝܢ ܦܪܕܝܣܐ ܪܘܚܢܝܐ : ܘܟܕ ܬܪܥܝܬܐ ܕܐ ܪܒܝܥܝܬܐ . ܠܚܕܐ ܡܢ
P:Esd [AB] . ܛܝܒܘ ܘܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ܘܠܟܗܢܐ̈ ܐܚܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܣܝܡܘܬ ܪܝܚܐ . ܘܐܘܒܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܥܡܐ ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ
SevAnt:Epist . ܛܢܦܘܬܐ ܕܝܢ̣ ܗ̣ܘ ܨܠܡܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܐܬ . ܐ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܕܐܬܥܗܕܢܢ ܆ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ̣ ܢܣܝܡ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܒܬܪܟܢ ܗܝ̣ ܗܕܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܪܥܘܬܐ̈ ܒܠܚܘܪ̈ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܒܐ . ܀ 4ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܪ̈ ܐܠܐ ܕܐܦ ܡܛܠ