simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc . ܒܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܣ̇ܥܪ ܘܡ̇ܠܦ .
AbbaIs:Ascet ܐܝܬ ²³ܒܗ ܐܬܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܒ̣ܠ ܚܠܦܝܢ ܆
ChronMin ܂ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ [ܕܣܐܡ ܐܘܣܒܝܘܣ X
SevAnt:CathHom ܣܘ̇ܟܠܐ̈ ܕܦܐܝܢ ܠܣܘܥܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣ̣ܝܡܝܢ ܩܕܡܝܢ ܆
IšoAdiab:Epist ܃ ܕܬܟܬܘܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܠܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܘܡܕܒܪܢܐ
SevAnt:CathHom ܚܐܪ̈ : ܘܠܫܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܟܢ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܪܫܡ̈
Eph:madVirg ܗ̇ܝܡܢܬ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ]ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܘܘ ܫܐ̇ܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܒܚܕܪܘܗܝ̈ ܀ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܆
SynWestSyr . ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܘܕܠܘܬܗ ܐܬܒܛܠܝ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ : ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܐܢܫ
PhiloxMab:epMonksSen ܟܝܢܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ . ܐܠܐ
Ath:ExposPs . ܕܟܕ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܕܥ ܢܗܝܪܐܝܬ .
PhiloxMab:ComProJohn ܗ̣ܘܐ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܦ ܗܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܫ̣ܒ ܦܘܠܘܣ ܢܬܡܢܐ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ : ܟܕ ܗܠܝܢ ܐܠܦ ܪܥܝܐ ܗܢܐ
IsaacNin:DiscColl ܚܣܝܪܘ . ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ²ܐܚܪܢܐ̈ ܕܥܡ̇ܠܝܢ ܒܟܠ
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܪܣܝܣ̈ ܐܪܢܝܬܐ̈ ܝܗ̣ܒ
SevAnt:CathHom ܘܕܝܬܝܪ ܚܣܝܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡܬܬܕܝܢܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܆ ܐܦ ܠܐ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܚܘܠܛܢܐ̈ ܘܡܘܙܓܐ̈
MiaphysiteDocs ܓܝܣܝܐ̈ ܕܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒ̇ܢܝܢ ܗܘܘ