simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܕܣ̇ܥܪ ܘܡ̇ܠܦ . X ܕܠܩܘܒܠܐ ܡܬܚܙܐ X XX X X4 ܐܘܪܚܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܡܫܝܚܐ ܡܬܩܪܐ ܗ̣ܘ ܡ̇ܛܥܝܢܐ ܘܒܪܐ ܒܕܢܐ . ܒܗ̇ܝ ܕܒܟܠܗܝܢ
AbbaIs:Ascet ܕܣܒ̣ܠ ܚܠܦܝܢ ܆ ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܬܚܘܝܘ ܟܕ ܡܕܡ ܠܝܬ ܗܠܝܢ X ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓܢܣܐ̈ ܒܫܘܒܚܗ ܪܒܐ̣ ܟܕ ܐܝܬ ²³ܒܗ ܐܬܘܬܐ̈
ChronMin [ܕܣܐܡ ܐܘܣܒܝܘܣ X ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܫܢܕ ܂ ܗܠܝܢ ܡܟܢܫܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܂ ܕܒܨܝܪܢ̈ ܫܢܝܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܣ̣ܝܡܝܢ ܩܕܡܝܢ ܆ ܘܢܕܘܢܘܢ ܠܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܘܢܕܥܘܢ ܗܠܝܢ ¹ܕܡܠܐ̈ : X ܢܬܗܕܘܢ ܠܘܬ ܣܘ̇ܟܠܐ̈ ܕܦܐܝܢ ܠܣܘܥܪܢܐ̈
IšoAdiab:Epist ܠܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܓܘܐ ܂ ܕܢ̇ܦܢܝܘܗܝ ܠܢ ܠܓܒܪܐ ܗܠܝܢ ܥܡܐ ܗܢܐ ܡܣܟܢܐ ܕܠܬܫܡܫܬܗ ܐܬܩ̇ܪܝܬ ܃ ܕܬܟܬܘܒ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܕܫܪܝܟܢ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܪܫܡ̈ ܠܟ : ܕܠܘܬ ܩܘܦܣܐ̈ ܬܐܙܠ ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܢܪܘܠ ܒܟ̇ ܟܣܝܐܝܬ : ܟܕ ܠܘܬ ܡܬܚܗ ܕܝܘܡܐ ܚܐܪ̈ : ܘܠܫܥܐ̈
Eph:madVirg ]ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܘܘ ܫܐ̇ܠܝܢ ܪܓܫܝ̈ ܗܟܢ ܨܒܘ ܪܚܡܝܟ¹̈[ XX ܙ ܗܠܝܢ ܗܝ ܕܢܘܕܐ ܠܟ ܗ 5ܗܒ ܠܝ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܐ ܗ̇ܝܡܢܬ ܕܢܣ̇ܒ ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܆ ܒܝܕ ܬܝܒܘܬܐ ܢܩܕܡܝܘܗܝ ܠܪܘܓܙܐ ܆ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܕܚܝܠܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܚܕܪܘܗܝ̈ ܀ ܟܕ
SynWestSyr ܕܡܢܗ ܘܕܠܘܬܗ ܐܬܒܛܠܝ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܛܘܡܣܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ . ܒܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܕܪܓܐ ܕܩܠܝܪܘܣ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܐܢܫ ܠܘܬ ܡܕܥܗ : ܘܒܫܠܝܐ ܐ̇ܬܝܢ ܠܓܠܝܐ . ܗܠܝܢ 19 -- IIIܕܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ :
PhiloxMab:epMonksSen ܚܫܐ̈ . ܐܠܐ ܐܡ̣ܪ ܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܆ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܪܘܚܐ XX ܩܕܝܫܐ . ܟܝܢܐܝܬ ܓܝܕ̇ ܡܒܥܕ ܗ̣ܘ ܟܝܢܐ ܡܢ ܕܐܝܟ
Ath:ExposPs ܢܕܥ ܢܗܝܪܐܝܬ . ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܫܬܓܫܝܢܢ ܡܛܠ ܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܘܐܝܢܘ ܫܘܠܡܐ ܕܗ̇ܘܐ |ܠܗܘܢ XX 19 ܠܪܫܝܥܐ̈ . ܕܟܕ ܠܕܐܝܟ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪܢܐ ܝܕܝܥܐ̣ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܝ̇ܕܥ ܕܢܣ̇ܬܟܠ . ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܟܚܕܐ ܟܠܗܘܢ ܡܠܝܢ ܡܢܗ . ܘܥܠܬܐ ܕܠܐ ܗ̣ܘܐ ܚܕ ܡܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚܫ̣ܒ ܦܘܠܘܣ ܢܬܡܢܐ ܂ ܘܢܣܬ̣ܒܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܢ ܘܡܛܠܬܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܘ ܗܘܝܘ ܕܒ̣ܪܐ ܠܟܠܡܕܡ ܐܦ ܠܢ ܂ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܗܘ ܥܡ
SevAnt:LuqJul ܐܠܦ ܪܥܝܐ ܗܢܐ ܚܟܝܡܐ : ܚܠܦ ܚܛܗܐ̈ ܕܝܠܗܐܡ̇ܪ ܕܐܬܚܝܒ ܗܠܝܢ ³⁰ܕܒܝܬ ܡ̇ܢܝ : ܥܡ ܪܫܝܥܬܐ̈ ܢܬܬܣܝܡܘܢ . ܐܪܐ ܗܟܝܠ : ܟܕ
IsaacNin:DiscColl ²ܐܚܪܢܐ̈ ܕܥܡ̇ܠܝܢ ܒܟܠ ܡܘܫܚܢ̈ ܕܟܠ ³ܡܝܬܪܢ̈ ܆ ܠܬܚܬ ܗܠܝܢ ܒܩܢܘܡܗ . ܘܠܟܠܗ̇ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܓܡܪ ܕܠܐ ܚܣܝܪܘ . ܘܟܠܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܗܪܣܝܣ̈ ܐܪܢܝܬܐ̈ ܝܗ̣ܒ ܡܥܠܢܐ ܐܘ ܠ̣ܒܘܟܝܐ ܇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܐܘܡܢܐܝܬ ܝ̇ܕܥܝܢ ܠܡ̣ܠܒܟ ܕܐܪܐ ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܚܕܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܡܬܬܕܝܢܢ̈ X ܟܝܬ ܘܡܬܐܡܪܢ̈ ܀ ܕܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܚܘܣ ܗܠܝܢ ܟ̇ܬܪ ܆ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܓܝܐܐ ܘܕܝܬܝܪ ܚܣܝܢܐ ܇
PhiloxMab:TenMem ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܕܚܘܠܛܢܐ̈ ܘܡܘܙܓܐ̈ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܪܘܫܥܐ ܡܬܚܬ ܢܦܫܟ ܕܒܕܘܟܬ ܐܠܗܐ ܬܕܒܪ ܠܟܝܢܐ̈ ܆ ܐܦ ܠܐ
MiaphysiteDocs ܂ ܒ̇ܢܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܥܠ ܫܬܐܣܬܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܒܕܡܘܬ ܗܠܝܢ ܛܪܕܘ ܃ ܘܟܕ ܕܠܐ ܕܝܫܐ ܢܛܪܘܗ̇ ܡܢ ܟܡܐܢܐ̈ ܓܝܣܝܐ̈ ܕܕܐ ܟ