simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܆ ܐܘ ܠܐ . . 21ܝܗܘܕܝܐܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܘܠܐ ܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܟܦܘܕ̇ ܗܠܝܢ ܘܡܩܪܒ ܠܐܠܗܐ . ܘܗܝܕܝܢ ܡܬܢܝܚ ܗܘܐ ܡܢ ܪܘܓܙܗ . ܐܝܬܝܗܝܢ
P:Matt [AB] ܀ ܐܢ ܕܝܢ ܐܣܟܠ ܒܟ ܐܚܘܟ ܆ ܙܠ ܐܟܣܝܗܝ ܁ ܒܝܢܝܟ ܂ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܁ ܠܝܬ ܨܒܝܢܐ ܩܕܡ ܐܒܘܟܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇ ܕܢܐܒܕ ܚܕ ܡܢ ܙܥܘܪܐ̈
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܓܝܪ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܥܠܝܢܢ . ܘܡܢ ܗܢܐ ܕܪܓܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܣܝܐ ܇ ܒܠܥܕ ܦܘܠܚܢܗ ܕܨܘܡܐ ܇ ܘܬܫܡܫܬܗ̇ ܕܥܢܘܝܘܬܐ . ܡܢ
P:Num [AB] ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ ܒܡܢܝܢܗܘܢ : ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ̈ ܗܠܝܢ : ܐܪܘܕ ܘܢܥܡܢ : ܫܪܒܬܐ ܕܐܪܘܕ . ܢܥܡܢ : ܫܪܒܬܐ ܕܢܥܡܢ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܬܕܟܪܝܢ ܘܡܬܥܒܕܝܢ ܒܟܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܘܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܩܘܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܙܒܢܗܘܢ ܒܟܠ ܫܢܐ . ܘܝܘܡܬܐ̈
ChalcedWrit . ܐܢ ܐ̇ܡܪ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܫܡܝܐ̈ ܘܐܪܥܐ ܆ ܕܪܘܫܥܐ ܗܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܘܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܕܘ : ܢܐܒܕܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܝܢ ܕܣܘܓܐܗܘܢXX ܡܢ ܚܕܐ : ܐ̇ܘ̇ ܦܠܓܗܘܢ : ܘܫܪܟܐ ܗܠܝܢ : ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܦܘܠܓܐ̈ . ܢܝܫܐ ܓܝܪ ܕܡܐܡܪܐ ܛܥܝܢܝܢ .
PhiloxMab:Disc ܘܐܦ ܠܝܘܣܦ ܢܟܦܐ ܇ ܕܐܝܩܪܗ ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܘܪܚܡܬܗ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܐܦܠܐ ܗܝ ܡܫܬܘܬܐ ܒܠܒܘܫܐ ܗܢܐ ܡܩܒܠܐ ܠܟ . ‏ ‏ܢܚܙܐ ܬܘܒ ܥܡ
P:Sam [AB] . ܡܛܠ ܕܬܥܒܕ ܒܐܦܝ̈ : ܡܛܠ ܗܘ ܥܒܕ ܥܒܕܟ ܝܘܐܒ ܗܟܢܐ : ܘܡܪܝ ܗܠܝܢ ܗܘ ܝܘܐܒ ܦܩܕܢܝ : ܘܗܘ ܣܡ ܒܦܘܡܗ̇ ܕܐܡܬܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 . ܐܦ ܥܠ ܗܝ̇ ܢܬܗܪ ܇ ܕܐܝܟܢ ܐܦ ܗܢܐ ܟܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܛܝܒܪܝܣ . ܘܐܝܬ̣ ܕܠܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܀ ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܥܡ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܨ̈ ܝܢ ܘܩ̇ܝܡܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܂ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܢܘܢ] [ܐ ܂ ܪܗ̇ܛ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܠܕܡܐ ܘܠܒܣ̣ܪܐ ܡܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ
SynOr ܠܢܦܫܗܘܢ ܛܠܡܝܢ ܆ ܘܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܫܪܪܐ ܡܣܛܝܢ . ܗܠܝܢ ܐܠܗܗܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ ܐܝܟܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܗ ܘܐܝܟܐ ܥܢܐ ܠܗܘܢ :
SevAnt:LuqGramm ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬ ܐ ܝX ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ
ComGenExod ܕܒܝܬ ܫܝܬ . ܕܠܐ ܢܬܚܠܛܘܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ . ܘܗܢܘܢ ܒܣܪܘ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܥܒ̇ܕ ܗܘܐ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܡܬܚܡܝܢ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܇ ܘܬܦܘܩ ܡܢ ܩܘܛܥܐ ܗܢܐ ܕܐܫܬܠܛ ܒܢܦܫܟ ܆ ܠܘܬܝ ܡܦܢܐ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢ ܬܬܘܒ ܐܦܢܝܟ ܘܕܫܪܟܐ . ܐܢ ܬܬܦܢܐ ܡܢ Xܝܚܘܫܒܝܟ̈