simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܆ ܘܕܐܬܚ̣ܬܡ ܝܝܕ ܝܘܩܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ ܆ ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܂ ܘܡܛܠܗܢܐ ܘܠܟܘܢܝܐ ܕ ܐܡ̇ܪ ܕܡ̇ܦܠܓ
DionAr:MystWritings ܫܘܬܦܘܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܡܪ̣ܡܪܡ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܘܕܡܠܟܘܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ : ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܘܬܦܢ̈ ܥܡ ܗܠܝܢ :
P:John [AB] ܆ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܠܡܐ ܆ ܐܦ ܚܢܢ ܣܡܝܐ̈ ܚܢܢ ܆ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܗܠܝܢ ܕܚܙܝܢ ܂ ܢܣܡܘܢ . ܘܫܡܥܘ ܡܢ ܦܪܝܫܐ̈ ܁ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܬܡܢܝܐ ܣܦܪܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܩܕܝܡ ܩܠܝܠ ܡܟܬܒܢܐ ܕܣܦܪܝ̈ ܗܠܝܢ ܣܘܪܝܝܐ̈ ⁸ܠܬܪܝܢ̈ . ܘܐܦܢ ܒܚܕ ܙܒܢܐ ܐܬܟܬܒܘ ܫܘܝܐܝܬ
PhiloxMab:Disc ܬܕܡܪܬܐ̈ ܥܒܕܬ . ܘܐܝܢܐ ܕܐܪܓܫ ܒܚܝܠܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܘܫܩܠ ܗܠܝܢ ܢܨܚܢܐ̈ ܚܘܝܬ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܘܒܟܘܠܗܘܢ ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆
SynOr ܬܬܩܪܐ . ܘܟܕ ܐܝܬܝܘ ܘܩܪܐܘܗ̇ : ܘܙܘܗܪܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܆ ܐܝܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܩܢܘܢܐ̈ . ܘܩܕܡ ܟܠܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈
Ps-Zach:EccHist ܘܗܡܝܪܐ̈ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܝܝ ܡܢܥ ܥܡ ܚܝܠܐ ܒܝܠܣܪܝܣ ܠܬܡܢ ܂ ܗܠܝܢ ܥܠ ܫܠܡܐ ܂ ܘܐܫܬܘܕܝܘ̣ ܕܡܫܠܡܝܢ ܡܕ ܢܬܐ ܂ ܫܕܪܘ ܕܝܢ ܒܬܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܟܐܢܐ ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ X ܠܡܠܟܘܬܐ . ܛ . ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܚܦܝܛܐܝܬ ܗܠܝܢ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܦܠܚܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܐܝܟ ܛܒܬܐ̈ ܆
Shub:BookGifts ܬܚܘܡܐ̈ ܪܚܝܩ ܆ ܡܒܥܕ ܗ̣ܘ ܡܢ ܥܘܬܪܐ ܕܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܠܚܝܒܐ̈ ܕܒܥܝܢ ܠܢ ܇ ܐܦܢ ܣܓܝ ܢܣܟܠܘܢ ܒܢ . ܘܐܝܢܐ ܕܡܢ
DidascApost ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ . ܐܘܪܚܐ ܡ̇ܢ ⁸⁵ܓܝܪ ܕܚܝܐ̈ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܠܝܢ ܘܚܕܐ ܕܡܘܬܐ X . ⁸ܫܘܚܠܦܐ̈ X ⁸ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ⁸ ܐܝܬ . ܒܝܢܬ
Tim1:Epist ܆ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ ܕܣܘܢܗܘܕܘܣ ³⁸⁸ܬܒܝܠܝܬܐ ܡܬܚܒܫX4 , 25̈ . ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܩܢܘܢܐ̈ ܕܫܠܝܚܐ̈ ܬܚܡܢܢ . ܘܐܝܢܐ ܕܥ̇ܒܪ ³X⁷ܥܠ
JnEph:ActsEastSaints ܠܡܚܙܝܗ ܠܛܘܒܢܐ ܆ ܘܒܨܒܝܢܗ̣ ܠܐ ܚ̇ܙܝܬܗ . ܚܕܐ ܙܒܝܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܙܒܢܬܐ ܚܕܐ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܣܠ̇ܝܩܬ ܠܛܘܪܐ̈
P:Rom [AB] . ܐܢ ܐܠܗܐ ܚܠܦܝܢ ܆ ܡܢܘ ܕܠܩܘܒܠܢ . ܘܐܢ ܥܠ ܒܪܗ ܠܐ ܚܣ ܇ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܙܕܩ . ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܙܕܩ ܆ ܠܗܘܢ ܫܒܚ . ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܢܐܡܪ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܐܬܐܡܪ ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܐܢܐܙܐܪܒܝܐ̈ ܡܫ̇ܢܝܢ ܥ̇ܒܪܝܢ ܗܘܩ ܆ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܣܐ̇ܡ ܐܓܘܢܐ ܕܝܠܝ ܬܟܪܙ ܝܬܝܪ ܢܨܝܚܐܝܬ ܀ X X X ܘܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܬ̇ܟܢܫ ܠܚܕ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐܝܬ ܆ ܢܦܠܓܘܢܗ̇ ܗܠܝܢ ܇ ܕܥܡ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܘܐܢܫܘܬ ܐ ܇
JacSer:Epist ܕܝܢ ܂ X ܝ ܫܒܒܝܟܘܢ̈ [ܬܐ ܠ [ ]ܥܡ ܝܢ ܒ [ ]ܕܥܝܢܗ ܬܪܐܬ[ ]ܫ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ̣ ܂ ܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܐܫܠܡ ܚܠܦܝܢ ܕܢܙܕܩܦ ܂
JnRufus:Pleroph ܫܡܥܬ ܘܐܬܟܡܪܬ ܒܢܦܫܝ ܘܐܬܒܝܢܪ ܒܪܒܘܬܐ ܕܪܚܡܘܘܝ̈ ܗܠܝܢ . ܘܗܘܐ ܫܘܬܦܐ ܕܣܘܢܕܘܣ ܕܗܠܝܢ ܟܦܘܪܐ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܠܘ ܕܘܒܩܐ̈ Xܕܫܘܥܝܬܗ̈ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܗܠܝܢ . ܕܡܫܬܚܠܦܢܐ ܘܡܫܬܓܢܝܢܐ ܐܝܟ ܒܪܝܐ̈ ¹ܢܥܒܕܝܘܗܝ .
PhiloxMab:Disc ܟܕ ܡܬܟܫܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܠܒܫܝܢ ܚܢܢ ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ . ܠܘ ܡܢ ܫܡܥܐ ܗܠܝܢ ܬܟܝܒܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܟܣܝܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܪܝܐ . ܒܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ
ZachSch:ActsSev ܕܥܡܗ ܡܢ ܦܠܣܛܝܢܐ ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܐܬܝܝܢ ܗܘܘ . ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܥܡ ܐܢܫܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈