simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Ath:Virg ⁸⁶ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܓܒܐܘ̇ܗ̇ ܘܐܬܢܨܚܘ ܒܗ̇ ܒܒܠܘܠܘܬܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ . 44ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܪܚܝܩܝܢ̈ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܠܐܟ̇ܐ ܐܡܪ ܠܝ .
SevAnt:CathHom ⁸⁷ܝܝXXX XX ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܇ ܟܕ ܥܡ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܗܠܝܢ X ܡܛܠ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢ̇ܣ̣ܒܝ ܘܢܚ̇ܘܝܟܘܢ ܆ ܕܥ ܆ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ
CaveTreas ⁹ ܕܠܥܠ ܡܢܗ̇ . ܗܝ̇XX ܫܡܝܐ ܥܠܝXܐ ܐܝXܝܗ̇XX ܢܘ̇X . ( X ) ܗܠܝܢ Xܕܠܥܠ ܫܡܝܐX ܐܝܬ ܠܗ̇ . ܘܦܪܝܫܐ ܗ̇ܝX ܒܚܙXܗ̇ ܡ̣ܢ
ThdrMops:ComPs ⁹[ . . . ]ܐܢܐ ܘܟܕ ܡܫܬܥܐ ⁰[ . . . ]ܐܝܟ ܕܠܡܪܫܘܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܠܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܕܠܘܬ ܕܠܩܘܒܠܐ ܨܠܐ ܚܐܦܗܘܢ ܘܟܠܗ⁸[ . . . ]
PhiloxMab:epPatricius ⁹¹ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܕܡܟܐ ܐܟܚܕܐ ܀ ⁹² Xܝ XX ܠܐ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ܥܠܡܐ ܘܣܓܝܐܘܬ⁸⁹ ܨܦܬܗ ܘܡܪܢܝܬܗ̈ ⁹⁰ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܚܫܐ̈
CaveTreas ⁹ܚܠܙܘܢܐ̈ ܘܚܕܝܘ X ܛܒ . X ܘܥܒܕܘ ܡ̣ܢ ܨܘܒܥܗ ܠܒܘܫܐ ܗܠܝܢ . ܘܢܦ̣ܩX X ܒܒ̣ܥܬܗ ⁵ܕܣܘܥܪܢܐ . ܘܐܬܟܢܫܘ X Xܡ̣ܢ X
AnṭTagr:FifBookRhet ⁹⁶ܬܠܬ X0 ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐX ⁹ܟܝܬXX ܘܕܪܗܛܪܘܬܐXX ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܩܢܝܘܬܗܝܢ ܡܫܓܢܝܢ̈ ܘܦܪܝܫܢ̈ . ܗܐ ܓܝܪ X ܐܘܡܢܘܬܐ̈