simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܟܝܠ ܕܝܘܢܝܐ̈· ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ⁷³ܗ̣ܘܘ 5ܝܗܘܒܐ̈ ܠܒܪܐ·
SevAnt:CathHom ܆ ܐܦ ܕܗܪܣܝܣ̈ ܗܠܝܢ ⁷¹ܡܣܠܝܬܐ̈ ܘܕܠܐ ܐܠܗ
AbbaIs:Ascet ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ X ܗܠܝܢ ⁷ܒܝܫܐ̈ ⁸ X
AbbaIs:Ascet ܟܝܢܐ ܇ X ܗܠܝܢ ⁷ܕܐܕܪܟܢܝܗܝ ܠܐܕܡ ܘܐܦܩܢܝܗܝ
DidascApost ܬܗܝܡܢܘܢ . ⁰ ܗܠܝܢ ⁷ܕܝܢ X ⁷ܘܕܣܓܝܐܢ̈
CaveTreas ܚܙܬ̣ܐ . X ܗܠܝܢ ⁷ܕܪܚܫܝܢ ⁸ܘܛܝܣܝܢ ⁹
JnEph:ActsEastSaints ܥܠܝ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ⁷ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܝܢ
BarEbr:Ethic . ܕܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܣܘܟܠܐ̈ ܗܠܝܢ ⁷⁸ܡܠܘܬ ܘܡܟܢܫ .
PhiloxMab:epPatricius ܡܠܐ̈ ܓܝܪ ܕܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ⁷⁹ ܢܝܫܐ̈ ܛܥܝܢܢ̈
AbbaIs:Ascet ܩܝܡܢ̈ ܡܢ ܒܣܬܪܗ̣̇ ܗܠܝܢ ⁸ ܕܝܢ ܩܝܡܢ̈
SevAnt:LuqJul . ܗܢܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ⁸[ . .
JacSer:memLuqJews ܢܬܢܘܢ ܆ ܘܦ̣ܣܩܘ ܗܠܝܢ ⁸²ܕܐܦܠܐ ⁸³ܡܨܝܢ ܗܘܘ
BarEbr:CandSanc ܥܠ ܥ̇ܒܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ⁸ܕܝܢ ܐ .
Ps-MaruMayph:Canons ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܒܥܕܬܐ . ܗܠܝܢ ⁸ܕܠܐ ܚܪܡܐ ܬܚܡܬ
CaveTreas X ⁶ܘܒܥ̣ܘX ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ⁸ܚܠܝܙܘܢܐẌ . ܘܟܕ⁰
SevAnt:LuqJul ܕܡܟܢ ܦܓܪܐ ܕܢܣܒܘܠ ܗܠܝܢ ⁸ܚܫܐ̈ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈
AbbaIs:Ascet ܢܦܫܝ X ܥܠ ܗܠܝܢ ⁸ܝ ܬܠܬܐ ܣܘܢܩܢܐ̈
AbbaIs:Ascet X X²X¹ ⁷ ܗܠܝܢ ⁸ܝܐܘ X X²ܕܠܒܢ
BarEbr:CandSanc ܠܣܗܕܘܬܐ̈ ⁸ ܘܩܨܡܐ̈ ܗܠܝܢ ⁸ܡܢX ܝܘܢܝܐ ܒܣܘܪܝܝܐ·
DidascApost ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܢX ܗܠܝܢ ⁸ܢX ܓܝܪ ܝܢX