simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Ath:Virg ܐܡܪ ܠܝ . ܗܠܝܢ ⁸⁶ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܓܒܐܘ̇ܗ̇ ܘܐܬܢܨܚܘ
SevAnt:CathHom ܕܥ ܆ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ⁸⁷ܝܝXXX XX ܐ̇ܡܪ
CaveTreas ܗ̇ܝX ܒܚܙXܗ̇ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ⁹ ܕܠܥܠ ܡܢܗ̇
ThdrMops:ComPs . . ] ܗܠܝܢ ⁹[ . .
PhiloxMab:epPatricius ⁹⁰ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ⁹¹ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡ̇ܕܡܟܐ
CaveTreas X Xܡ̣ܢ X ܗܠܝܢ ⁹ܚܠܙܘܢܐ̈ ܘܚܕܝܘ X
AnṭTagr:FifBookRhet ܓܝܪ X ܐܘܡܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ⁹⁶ܬܠܬ X0 ܕܓܪܡܛܝܩܘܬܐX