simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epPatricius ܝX . - ²⁷ܒܝܕ XXX -- ² . ⁶ܢ . -- ²⁵ XXXX1ܬܬܦܢܐX . -- ܗܠܝܢ . --²⁰ܡܬܬܒܥ ܐܢܐXX . XXXXX . -- ¹⁹¹ . ⁹ܐܝXܝ
SevAnt:LuqJul X XXXXX . -- ⁸ܝX . X XXX ܘܝܘܚܢܢX --¹⁴ܢܬܒܘܗܝX -- ܗܠܝܢ : ܐܡ̣ܪ : ܗܟܢܐ . X . -- ¹¹ܘܦܪܘܩܠܘܣ X -- ¹⁰ܠܐX -- ⁹ܒܢ
PhiloxMab:TenMem ܐܢ ܡܫܬܟܚܢ̈ ܒܡܐܡܪܐ̈ ܪܛܝܩܐ̈ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܟ ܐܦ ܣܟܠܐ ܆ ܨ̇ܒܐ ܢܐ ܕܐܚ̇ܘܝܟ : ܕܡܠܐẌ ⁹ܕܐܝܟ
Tim1:Epist ܠܡܒܕܩ ܘܠܡܓܠܐ . 3ܘܐܝܟܢܐ ܕܬܬܟܣܣ ܡ̇ܢ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܠܗ . ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܢ ܩܢܐ̈ ܐܢܬ : ܕܡܨܝܢܢ ܒܚܝܠܐ̈ ܥܡܝܩܬܐ̈ ⁹ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqJul ܝܠܕܐ ܐܢܝܢ ܕܬܪܥܝܬܟ . ܒܕܡܫܘܕܥܢ̈ ܗܘܝ ܕܠܐ ܫܘܐ XXXX XX ܗܠܝܢ ܬܒܘܬ . ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܡܪܬ . ⁹ܕܡܠܐ̈
SevAnt:LuqJul ܫܘܝܬ ¹¹ܠܐܒܠܐ ܐܓܡܕܘ ܐܡܪܚܘ ܕܐܦ ܬܚܝܬ ܚܪ ܟܬܝܒܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܡܝܪ ܠܟܬܒܐ . ܚܢܢ ܕܢܐܡܪ ܠܐ ܡܬܪܡܝܢ̈ ܚܢܢ . ⁹ܘܟܕ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܚܫܘܫܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ : ܗ̇ܘ ¹0ܕܨܝܕ ܟܠ ܡܕܡ ¹¹ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܝܝܡܫܬܚܠܦܢܝܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܬܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܢܦܫܐ ⁹ܘܨܝܕ