simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܢܐܡܪ ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܪܠܗ̈ ܂ ܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܘܡܢ ܦܓܪܝܢ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ :
Chron1234 ܀ ܘܒܬܪ ܝX ܗܠܝܢ ܢܣܒ ܠܗ ܗܘܕܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܀ ܒܛܘܦܣܐ ܡܕܝܢ ܗܠܝܢ ¹ܕܐܬܐܡܪ ܇ ܘܐܦ
SevAnt:Epist ܘܗ̇ܝ ܕܡܛܠ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܓܠܝܢ̈ :
Eph:ComGen&Exd ܬܦܠ ܥܠ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ XX ܙܘܥܬܐ ܕܠܐ
Tim1:Epist ܘܕܘܓܡܛܐ̈ ܝܝ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܥܡܘܪ̈
Tim1:Epist ܂ ̈· ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܨܘܪܬܐ̈ ܐܝܟ
IšoMerv:ComOT ܠܐ ܢܫܠܡܘܢ ܥܐܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ . ܡܕܝܢ
JnEph:EccHist ܂ ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܠܝܢ ܝܠ̣ܦ ܡ̇ܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ
HistChurchEast . ܟܠܗܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܐܬܓܡܪܘ̣ ܡܬܓܠܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܫܥܝܢ̈ ܐܝܟX
Ps-Zach:EccHist ܐܢܫܐ ܡܢ ܝ ܗܠܝܢ ܚܡܝܡܐ̣̈ ܐܬ̇ܩܨܦܘ ܂
SevAnt:Epist ܘܦܣܩܐ ܘܦܘܠܝܓܐ̇ ܥܒܕܝܢX ܗܠܝܢ ³ܫܦܝܪܐܝܬ ܘܚܟܝܡܐܝܬ ܐܝܟ
P:Ezek [AB] . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܚܝܠܬܢܐ̣ ܘܠܐ
LiberGrad ܡܠܟܘܬܗ ܕܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܙܡܢܐ̈ ܕܐܫܬܐܠܘ
BarEbr:CandSanc ܢܒܛܠܝܘܗܝ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܫܬܪܪܐ ܕܡܗܝܡܢܐ ܓܝܪ
IšoAdiab:Epist ܡ̣ܢ ܠܫܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܠܡܐ̣ ܐܒܗܬܐ̈
DidascApost ܕܠܐ ⁷⁰ܢܗܘܝܢ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܠܬܫܢܝܩܐ ܒܝܫܐ .