simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕ ܐܡ̇ܪ ܕܡ̇ܦܠܓ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܆
DionAr:MystWritings ܥܡ ܗܠܝܢ : ܗܠܝܢ ܫܘܬܦܘܬܐ̈ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܆
P:John [AB] ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܡܪܘ ܠܗ
IšoMerv:ComOT ܙܒܢܐ ܐܬܟܬܒܘ ܫܘܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܬܡܢܝܐ ܣܦܪܝܢ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܥܒܕܬ .
SynOr ܟܠܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܬܬܩܪܐ . ܘܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܫܕܪܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܘܗܡܝܪܐ̈ ܂ ܘܒܬܪܟܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܟ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܟܐܢܐ ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ
Shub:BookGifts . ܘܐܝܢܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܐ̈ ܪܚܝܩ ܆
DidascApost ܐܝܬ . ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܘܪܚܬܐ̈ .
Tim1:Epist ܘܐܝܢܐ ܕܥ̇ܒܪ ³X⁷ܥܠ ܗܠܝܢ ܆ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ
JnEph:ActsEastSaints ܘܬܪܬܝܢ̈ ܣܠ̇ܝܩܬ ܠܛܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܡܚܙܝܗ ܠܛܘܒܢܐ ܆
P:Rom [AB] ܗܟܝܠ ܢܐܡܪ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom X X ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܆ ܠܘܬ
SevAnt:LuqGramm ܘܐܢܫܘܬ ܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̇ܟܢܫ ܠܚܕ ܠܐ
JacSer:Epist ܚܠܦܝܢ ܕܢܙܕܩܦ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܂ X
JnRufus:Pleroph ܐܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ ܘܐܬܟܡܪܬ ܒܢܦܫܝ
SevAnt:LuqJul ܒܪܝܐ̈ ¹ܢܥܒܕܝܘܗܝ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܠܘ
PhiloxMab:Disc . ܒܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡܬܟܫܪܝܢ ܐܢܚܢܢ
ZachSch:ActsSev ܥܡ ܐܢܫܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܡܗ ܡܢ ܦܠܣܛܝܢܐ