simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝ̈ ܠܝ
P:ApocBar [AB] . ܒܝܫܬܐ̈ ܕܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܒܛܝܢ̈ ܕܦܫܘ
P:Job [AB] ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ ܗܠܝܢ . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ
SevAnt:Epist ܕ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕ ܩܕ ܡ
BarṢal:ComGosp ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ
ActsMarBenh&Sar ܣܘܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ
P:Sam [AB] ܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܕܫܡܥ ܐܢܐ
ActsStAnth ܕܗܘܓܝܐ XܕXܫܪܒܐ̈ X ܗܠܝܢ ܬܬܢܬܦ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ⁶ܠܓܡܝܪܘܬܐ
AbbaIs:Ascet ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ .
ActsMiaphysites ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܇ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܫܬ̇ܢܕܘ
P:Gal-Eph [AB] ܕܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ
JnDalya:Epist ܕܠܝܬ ܠܝ ܕܐܿܦܪܘܥ ܗܠܝܢ ܕܛܝܒܘܬܟ ܣܿܥܪܐ ܠܘܬ
P:Rev [AB] ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܪܙܐ
Eph:madFaith ܚܕ ܐܝܟ ܕܪܓܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܕܫ̇ܒܩܬ ܒܝܕ
JacSer:mem6DaysDay2 ܟܕ ܫܪܝ ܕܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܫܘܦܪܐ̈ ܕܗܘܘ ܩܒܠ
P:Dan [AB] . ܘܠܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܬܝܗܘܢ̈ : ܝܗܒ
DidascApost . ܘܬܘܒ ⁶⁷ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ . ܘܕܙ̇ܕܩ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܒ . .
MartStPhokSinop ܟܠ ܗܘܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܣܝܢܘܗܝ̈ ܘܐܓܘܢܘܗܝ̈