simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܟܢܦܝܗܘܢ̈ ܕܟܪܘܒܐ̈ ܗܠܝܢ : ܦܪܝܣܢ̈ ܐܡܐ̈
Eph:madVirg ܣ̇ܓܝ 20ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ]ܡܠܦܝܢ ¹[ܒܪܙܝܗܘܢ̈ X
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܘܐܦ] ⁴⁴ܡܠܦܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ X ܆ ⁴
SevAnt:Epist XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆
BarEbr:CandSanc ܚܕܐ ܗܝ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܝ ܬܪܝܢ̈ ܙܢܝܐ̈
Tim1:Epist ܕܬܢܢ ܢܦܘܫ ܨܝܕ ܗܠܝܢ |464|ܠܘܬܟܘܢ ܫܕܪܗ .
CaveTreas ¹⁶ܘܪܘܚܐ̈ ¹⁷ܘܡܫܒܐ̈ . ܗܠܝܢ ¹⁸ܟܠܗܘܢ X ܒܗ⁹
PhiloxMab:TenMem ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܂ XXܘXܝܘܣ ܂
ChronMin ܬ ܂ ܗܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܒܛܐ
AntiTriThWrit ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐ ܠܟ
BarṢal:ComGosp ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ
Sahd:BookPerf X18]ܐܘܕܥܢܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈
memSoul&Body ܥܠ ܟܐܒܐ̈ ܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܐܘ ܚܒܝܒܝ̈ ܕܠܐ
ApocPs-Meth ²ܒܐܠܦܐ³ ܕܬܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܗܘܘ
JacSer:memJephDaught ܚܒܝܒܝ ܐܢܬܝ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܙܕܪܒܬ ܠܝ ܘܐܝܟܢ
Elia:epLeonḤar ܐܦ ܦܐܝܘܬ ܡܟܝܟܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܚ̣ܒܬ ܠܡܟܬܒ Xܠܐܘܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ