simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܥܕܝܠܐ̈ ܡܬܬܘܕܝܢ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ . ܝ XX
BarKepha:ComMyron ܘܐܘܪܚܐ ܗܘ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . ܘܡܨܥܬܐ
SevAnt:CathHom ܠܗܝܢ ܓܝܪ ܕܒܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܫܬܡܠܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܕܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐܐܝܬܝܗܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܆ ܠܘ ܕܚܘܒܐ
SevAnt:LuqJul ܕܡܘܬܐ . ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܙܝܢ ܬܠܬܐ ܐܘ
Ps-Zach:EccHist ܠܝ ܇ ܕܢܟܬܒܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܨܒܥܬܝ̈ 3ܒܟܪܛܝܣܐ
Cyr:ComLuke ܂ ܦܐܪܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘܬܐ̣ ܂ ܕܡܛܠܬܗ̇
ThdrMops:ComGospJohn ܠܥܠܡܐ ܂ ܝ-X ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ
ActsStAnth ܫܘܝܝܢܐ̈ ܡܡܠܝܢ ܚܢܢ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܢܬܛܟܝܝX XܝXܝ
SevAnt:LuqGramm ܂ XܘXܝXܘܣ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܐ̈ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ
Ath:Treatises . ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܗ
BarEbr:CandSanc ܡ̇ܬܚܐ . ܘܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܢܘ . ܐܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢܗܘܢ ܂ ܘܒܕܬܠܬ̣ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ
BarEbr:CandSanc ܥܠܘܗܝ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܚ̇ܘܝ ܕܩ̇ܐܡ ܠܝ̇ܬܗ
PhiloxMab:epMonksSen X X X ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܢܐ ܒܪ ܐܢܫܐ
Basil:SyrHex ܕܬܫܪܝܬܐ̈ . ܕܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ̈ ܒܒܗܝܠܘܬܐ ܕܡܪܕܝܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܐ̣ܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܢܟܦܐ̈ ܆ ܐܟܚܕܐ
HistChurchEast ܛ̇ܥܝܢ ܘܡܛܥܝܢ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܚܪܝܐ̈ . ܒܠܚܘܕ
Ps-Zach:EccHist ܣܪܝܩܐܝܬ ܕܠܚ̣ܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܐܡܪܝܢ ܂
PhiloxMab:ComMattLuke ܚܫܚܢ̈ . ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܗܠܝܢ ܡܬܓܠܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ