simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] ܢܘܗܪܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܒܕ ܐܠܗܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܢ ܢܒܝܐ̣ ܗܠܝܢ ܡܣܗܕ̣ ܚܢܢ ܕܚ̣ܙܝܢܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ ܗܘܐ ܐܬܕܡܪ
BarKoni:Schol ܘܩܢܛܐ ܂ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ ܝܝ ܥܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܡܨܪܝܢ ܇ ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܫܬܡܥܢܐ̈ ܬܡܢ
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܡܥܝܩܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܝܬܝܢ̈ ܝ ܗܪܟܐ
SevAnt:Epist X ܐܡ̣ܪ ܕܢܐܙܠܘܢ ܗܠܝܢ X X ܠܬܫܢܝܩܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܡܣܬܩܒܠܝܢ ܗܘܘ .
PhiloxMab:Disc ܚܫܐ̈ ܟܪܝܗܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܒܟܪܝܗܘܬܐ
Elia:epLeonḤar ܕܝܠܝܬܐ̈ ܠܡ ܘܓܕܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܫܚܠܦ ܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܓܘܡܕܐ ܗܘ
PhiloxMab:Disc ‏ܡܢܐ ܕܝܢ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܆ ܡܦܩܕ ܠܗܘܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܘܐܝܢܐ ܕܥܒ̇ܪ ܥܠ ܗܠܝܢ : ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ
BarKoni:Schol ܥܡ ܪܒܘ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܂
Ath:ExposPs ܒܝܕ ܪܚܡܝܟ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ
Cyr:ComLuke ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܠܝXܬܐ̈ ܗܕܝܪܐ ܣܐܡ
PhiloxMab:TenMem ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܗܝܢ ܆
P:Dan [AB] ܘܬܣܝܦ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܗܝ ܬܩܘܡ
SevAnt:Epist . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܛܢܦܘܬܐ ܕܝܢ̣
Chrys:ComJohn1 ܐܦ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܗܝ̇ ܓܝܪ