simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madCarNis ܚܒܒܗ ܒܝܘܚܢܢ XX ܗܠܝܢ ܠܟܘܐܪܗ ܣܦܩܢ̈ ܕܒܪ
Chron1234 ܠܘܬܗ ܪܝܫܝ̈ ܐ̇ܒܗܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܒܚܝܝ̈ ܐܕܡ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܐܟ̣ܣܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܕܒܐܣܟܡܐ .
Ath:ExposPs ܦܪܘܩܢ ܐ̇ܡܕ̇ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܩܝܡܬܐ .
PhiloxMab:epMonksSen ܘܡܠܦܢܐ̈ ܢܣܝܒܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܫܡܗܐ̈ ܕܙܥܘܪܐ̈
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܓܠܝܐ ܗܝ̇
Chrys:ComJohn1 ܥܠܡܐ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܩܝܡܗ .
Chron1234 ܟܕ ܫܡ̣ܥܢܢ ܠܛܐܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪܐ̈ 0ܘܐܠܨܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܗ̈
SevAnt:LuqJul ܐܠܗܐ : ܘܩܕܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܐ̈ ܗ̣ܘ ܐܬܚܙܝ
Eph:madCarNis X ³ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܪܚܡܬ ܚܠܦ ܡܘܬܢܐ̈
DidascApost ܘܟܕ ܡܡܠܠ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܐܠܦ . ܗܟܢܐ
SevAnt:CathHom ܐܢܫܐ ܡܚܘܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܚ̣ܬܬ̇ ܛܝܒܘܬܐ
P:1Chr [AB] : ܒܪܝܥܐ . ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܫܡܥܝ ܐܪܒܥܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܝܢ̈ ܠܡܚܘܬܐ̈ ܝ· ܗܠܝܢ ܂ ܫܘܪܝܐ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom . ܒܝܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܇ ܐܦ
Cyr:ComLuke ܂ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܃ ܘܠܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ . ܝܘܠܝܘܣ
SevAnt:Epist ܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡܢܝ ܐܬ̣ܟܬܒ ܠܘ
SynOr ܢܫܪܪ ܐܢܝܢ̈ ܠܟܬܝܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܫܠܡ ܘܗܒܥ
P:ApocBar [AB] ܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܓܝܪ