simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܘܠܐ ܡܡܬܘܡ ܗܦܟܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܥܠ ܚܕܕܐ̈
Basil:SyrHex ܓܝܪ ܕܗܢܘܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܟܘܟܒܐ̈ ܡܚܝܢܝܢ ܐܢܘܢ
SevAnt:CathHom ܀ ܢ̇ܫ̣ܡܥܘܢ ܢܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܘܬ
SophrJer:epArcadCyp ܥܡܢ ܡܫܒܚܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܣܝܒܝ̈ ܒܟܘܠ :
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:CathHom XX X ܠܥܠ̣ܠܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܥܒܪܬ̈ ܟܩܪܗܢܐ̈ ܦ̇ܣܩ
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ