simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ ܬܝܟܐ̈ ܐܦ ܓܢܣܪܐ̈ ³ܡܥܕܝܢܢ ܠܡܩܪܐ . ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܕܡܢ ܐܣܬܗ ܕܗܝܟܠܐ ܢܦܩܢ̈ ܗܘܝ̈ X ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇
P:Luke [AB] ܟܠܗܝܢ ܆ ܢܪܡܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܐܝܕܝܐ̈ ܂ ܘܢܪܕܦܘܢܟܘܢ . ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܫܡܝܐ ܢܬܚܙܝܢ̈ . ܘܣܬܘܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܢܗܘܘܢ ܀ ܩܕܡ ܕܝܢ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܗܟܝܠ ܬܠܬܐ ܛܟܣܐ̈ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܡܬܦܠܚܝܢ . ܗܠܝܢ ܘܒܥܠܬܐ ܗܕܐ ܥܠܝ ܠܣܥܘܪܝܗܝܢ̈ ܠܥܠ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܕܢܡܘܣܐ .
SynOr ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܘܗܘ ܩܘܪܠܘܣ ܡܕܠܚܢܐ ܕܥܡܪܬܐ ܗܠܝܢ ܩܒܘܬܐ : ܗܟܢܐ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܀
P:Tob [AB] ܕܐܡܪ ܗܘܝܬ ܒܡܪܕܝܬܐ . ܘܢܫܬܡܠܐ ܣܘܥܪܢܐ . ܘܐܘܫܛ ܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪܐ̈ . ܐܡܪ ܕܝܢ ܛܘܒܝܐ ܠܪܦܐܝܠ . ܥܙܪܝܐ ܐܚܝ . ܡܠܠ ܡܛܠ
Pall:LausHist ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܚܣܪܢ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ . 5ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܗܠܝܢ X XX X X Xܟܢܝܟܘܬܐ 4 ܕܚܘܡܐ ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈
Elia:epLeonḤar ܇ ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܒܠܬܘܢ ܢܗܘܐ ܚܪܡ X ܛܒ ܗܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܡܢ
PhiloxMab:Disc . ܘܐܝܟܢܐ ܢܕܥ ܡܐ ܕܡܢܢ ܗܘ ܙܘܥܗ̇ ܕܪܓܬܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܘܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܕܪܘܚ ܇ ܘܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܡܬܡܬܚ ܩܪܒܐ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܐ̈
P:Rev [AB] ܬܠܬ ܡܚܘܢ̈ ܐܬܩܛܠܘ ܬܘܠܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܘܡܢ ܢܘܪܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ . ܘܡܢ ܦܘܡܗܘܢ ܢܦܩܐ ܢܘܪܐ ܘܟܒܪܝܬܐ . ܘܬܢܢܐ . ܘܡܢ
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ : Xܗܡܝܢܘܬܐ ܕܝܢ ܟܝܬ ܘܡܒܣܪܢܘܬܐ . |O 98b| ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܕܘܟܬܢܝܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܟ . 51 , 10ܐܢ ܕܝܢ 32ܠܘ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܨ̈ ܝܢ ܘܩ̇ܝܡܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܂ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܢܘܢ] [ܐ ܂ ܪܗ̇ܛ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܠܕܡܐ ܘܠܒܣ̣ܪܐ ܡܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ
SynOr ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܫܕܪܝܢ ܢܣܝܡܘܢ ܒܡܨܥܬܐ . ܘܥܠ ܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗܘ . ܟܕ ܚܠܦ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܐܘ ܦܛܪܝܪܟܝܣ
SevAnt:LuqGramm ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬ ܐ ܝX ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕ ܐ̇ܘ̇ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܐ̇ܘ̇ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܚܕܐ ܡܢ X XX56ܡܘܫܚܬܐ̈ ܡܪܟܒܬܐ̈ : ܘܒܝܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܡܗܐ̣̈ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈ |ܕܚܛܝܬܐ ܡܫܡܗ ܇ ܡܢܪܬܐ ܗܠܝܢ ܘܦܣܩܝܬܐ̣̈ ⁷ܥܡ ܣܐܬܐ ܘܡܘܕܝܐ ܘܩܦܝܙܐ : ܒܟܠܗܘܢ