simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ
P:Luke [AB] ܩܕܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܢܪܡܘܢ
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܫܘܠܛܢܗ ܕܢܡܘܣܐ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܬܠܬܐ ܛܟܣܐ̈
SynOr ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈
P:Tob [AB] . ܡܠܠ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܗܘܝܬ ܒܡܪܕܝܬܐ
Pall:LausHist ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈
Elia:epLeonḤar ܗܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܢܕܥ
P:Rev [AB] . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡܚܘܢ̈ ܐܬܩܛܠܘ
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Tim1:Epist 10ܐܢ ܕܝܢ 32ܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ : Xܗܡܝܢܘܬܐ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ
SynOr ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܝܣ ܐܘ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܡܫܕܪܝܢ ܢܣܝܡܘܢ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ
AnṭTagr:FifBookRhet ܡܪܟܒܬܐ̈ : ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܚܕ ܐ̇ܘ̇ ܣܓܝܐܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܩܦܝܙܐ : ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̣̈ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈