simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKepha:CelebNat ܟܕ ܓܝܪ ܬܚܝܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ |ܢܦܫܗ
SevAnt:LuqJul ܩܘܪܝܠܘܣ : ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܬܣܝܡ :
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇
BarṢal:ComGosp ܟܕ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܢ ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ
P:ApocBar [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ
ComGenExod ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ
P:ApocBar [AB] ܆ ܘܟܬܒܬ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܐܓܪܢ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܡܬܬܝܬܝܢ̈ ܃ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܢܘܟܬܬܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܥܪܒܝܐ̈ ܂ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܫܢܝܘ̣
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܒܡܕܡ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܡܗ ܂ ܟܕ
Pall:LausHist ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ : ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܛܒܥܐ̈ .
Chron1234 ܟܕ ܫܡ̣ܥܢܢ ܠܛܐܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪܐ̈ 0ܘܐܠܨܘܬܐ̈ ܕܐܘܪܗ̈
JulRom ܐܝܬ ܠܡܬܠ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܘ ܪܕܝܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܦܫܢ XX X143ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ |ܥܗܢܐܝܬ ܢܕܒܕ̇
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܩܒܠ ܪܘܚܐ ܕܐܚܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܘܩܒܠ ܥܡ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܫܬܡܥܢ̈ ܀ ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈