simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܘܥܒܕܝܟܝ̈ ܥܒܕܘ ܠܟܝ ܗܠܝܢ : ܗܕܐ ܗܝ
P:Jer [AB] ܥܠܝܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܬܐܡܪ ܠܗܘܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܠܒܟܘܢ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܢ̈ . ܐܠܐ
SynOr ܕܢܐܚܕܘܢ ܓܘܣܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܫܠܝܛܝ̈ ܥܠܡܐ ܆
P:Num [AB] ܘܫܪܒܬܐ ܕܡܘܫܝ : ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܫܪܒܬܐ̈ ܕܡܪܪܝ
P:Num [AB] ܘܡܐܬܝܢ . ܗܠܝܢ ܡܢܝܢܐ̈ ܕܫܪܒܬܐ ܕܒܢܝ̈
PhiloxMab:Disc ܘܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܕܒܫܒܪܘܬܐ ܘܝܠܘܕܘܬܐ ܡܢܢ
PhiloxMab:Disc ܐܢܫܐ . ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܠܝܬ ܒܗ ܆
PhiloxMab:Disc . ܟܕ ܐܦ ܗܠܝܢ ܡܐܟܠܬܐ̈ ܕܡܦܪܫܢ̈ ܒܢܡܘܣܐ
P:TweProph [AB] . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܐ ܡܫܕܠ ܐܢܐ