simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܫܦܝܪܐܝܬ ܘܕܟܝܐܝܬ
SynOr ܦܛܪܝܪܟܝܣ : ܥܒܕܢܢ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܚܢܢ :
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
P:Sam [AB] ܫܡܥ ܒܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܬܒܐܫ ܠܗ
PhiloxMab:Disc ܕܫܒܩ ܆ ܘܕܢܬܕܟܪ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܘܚܐܪ
IsaacNin:DiscColl ܕܫܘܒܚܗ ܆ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܦܫܝܩܬܐ̈ ܕܐ̇ܠ ܒܗ
ThdrMops:ComPs ܡܝܘܬܘܬܐ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܛܘܒܢܐ ܡܬܕܢܘܣ
P:4Macc [AB] ܠܡܐܟܠ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܩܘܒܠܐ
PhiloxMab:Disc ܘܠܪܫܢܘܬܐ ܘܠܫܘܠܛܢܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܝܠܕܢ̈
JnEph:EccHist 0ܝ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܒܚܐ̣ܦܐ ܒ̇ܥܪܝܪܝܐ ܠܦܛܪܐ
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܚܨ ܦ ܐܡ̣ܪ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ . ܐܠܐ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ
PhiloxMab:Disc ܚܕ ܡܢ ܛܟܣܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܢܕܥ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ
GanBus ܇ ܡܢ ܬܠܬܐ ܗܠܝܢ ܐܣܛܣܝܪܐ̈ ܕܚܝܝܢ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟܢܐ ܗܝ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܦܘܬܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ