simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ
SynOr ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܆ ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܪܚܡܝ̈ ܐܠܗܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc . ܘܬܘܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܆ ܐܦ ܠܐ
PhiloxMab:Disc . ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦܝܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ
Basil:SyrHex ܠܟܝܢܐ ܘܠܛܟܣܐ ܕܢܗܘܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ . ܐܢ
Pall:LausHist ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈
CaveTreas ܘܪܘܚܐ̈ ܘܡܫܒܐẌ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ⁶ܒܗ ܒܝܘܡܐ
PhiloxMab:Disc ܕܫܒܩ ܆ ܘܕܢܬܕܟܪ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܘܚܐܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܕܟܪܝܢ ܘܡܬܥܒܕܝܢ ܒܟܠ
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Chrys:ComJohn1 1 X58ܠܫܡܗܐ̈ ܘܠܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ |ܕܒܟܬܒܐ̈ ܣܝܡܢ ܠܐ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ
SynOr ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܀ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܬܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ
JnMaron:Expos ܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܫܡܗܐ̈ ⁴ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐẌ ܕܡܘܕܝܢܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܘܩܦܝܙܐ : ܒܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܡܗܐ̣̈ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈