simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܚܙܝܪܢ . ܘܬܚܡܘ ܗܠܝܢ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܡܢ ܠܬܚܬ
P:Neh [AB] . ܘܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܗܘܝܬ ܒܐܘܪܫܠܡ
Tim1:Epist ܐܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܐܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܠܠܬ . ܘܐܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܐܝܕܝ̈ .
PhiloxMab:Disc ܗܝ ܪܚܡܬ ܟܪܣܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ .
IsaacNin:DiscColl ܕܟܣܝܬܐ̈ ܆ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ X ܡܦܓܕ ¹ܗܘܢܗ
ThdrMops:ComPs ܐܝܟ̈ ܡ̇ܢ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܪܥܐ ܐܢܐ ܘܒ
GanBus ܣܓܝܐܐ̈ ¹ܠܡܦܠܓ ܇ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܠܫܒܒܐ̈
PhiloxMab:Disc ܕܢܫܘܛܝܘܗܝ ܢܙܝܥ ܒܗ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ
JacSer:Epist ܫܦܝܪܢ̈ ܂ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܚܘܝ ܡܪܢ ܠܦܪܫܐ̈
Babai:BookUnion ܡܚܝܕܐܝܬ ܂ ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܡܬܚܒܠܝܢ ܃ ܫܢܝܬ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܢܫ ܠܚܘܫܒܘܗܝ̈ ܥܠ ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܢܫܠܛ .
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܘܡ̇ܚܐ ܇ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪܝܬܐ̈ ܥ̇ܒܕ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܝܒ 1ܗܘ̣ܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܘܝܢ̈ ܗܘ̣ܝ̈ ܃
PhiloxMab:TenMem ܘܘ ܕܢܫܡܥܘܢ ܐܬܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܥܡܗܘܢ ܡܡܠܠ
PhiloxMab:Disc ‏ ‏ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܬܠܡܝܕܐ ܚܪܥܐ ܡܫܬܟܚܢ
BarṢal:ComGosp ܝX ܐܬܐܡܪܝ̈ ܥܠܘܗܝ ܗܠܝܢ ܂ ܕܛܠܝܐ ܠܡ
BarEbr:Ethic . ܕܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܣܘܟܠܐ̈ ܗܠܝܢ ⁷⁸ܡܠܘܬ ܘܡܟܢܫ .
SynWestSyr . ܘܟܠܗܝܢ ܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܒܗ̇X1 ܗܝܕܝܢ