simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܬܓܥܠܘ ܠܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܥܠܡܐ ܘܟܠ
SynOr ܕܬܣܬܟܠ ܡܫܟܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܡܬܝܠܕܢ̈ . ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܟܐ ܠܫܘܒܚܐ ܣܪܝܩܐ
P:Phil-Phlm [AB] ܛܒܐ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܡܠܠ ܘܒܥܝ .
Basil:SyrHex ܗܟܢܐ ܪܚܝܩܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܠܦܢ ܥܠ ܥܠܡܐ
ActsStAnth ܢܩܫܐ ܕܚܘܠܬܢܝܬܐ ܕܫܡX ܗܠܝܢ X ܇ ܘܡܛܠܬܗ̇
ComGenExod ܐܡ̇ܪ ܡܟܝܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . 25ܐܝܣܟܪ
PhiloxMab:Disc ܕܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܢܣܥܪܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܢܩܦܢ̈ ܗܘܝ̈ ܠܐܡܝܢܘܬܗܘܢ
P:TweProph [AB] : ܐܢܬ ܘܚܒܪܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ :
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Chrys:ComJohn1 ܙܒܢܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢ ܟܪܝܗܘܬܗ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܒܙܒܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܚܙܩܝܐܝܠ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ̣
BarṢal:ComGosp ܕܡܢܗ̇ ܒܝܫܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܥܠܝܗ·ܢ ܐܪܡܝܐ
PhiloxMab:TenMem ܘܢܣܒܘ ܩܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܢ ܝܘܠܦܢܢ .
SynOr ܕܝܢ ܢܥܒܪܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܝܢ ܚܕܬܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܘܗܕܐ ܒܣܗܕܘܬ̈ ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܝX ܠܥܠ
CaveTreas ܘܠܟܐ ܐܬܒܛܠܘ X ܗܠܝܢ X ܟܠܗܝܢ ܡ̣ܢ
SergStyl:epLuqJew ܝܘܣܝܦܘܣ ܇ ܘܢܚܙܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ . ܝܩܕܢܗ