simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugZechariah&Angel ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܥܝܪܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܬ ܕܡܪܝܐ ܥܒܕ
sugZechariah&Angel ܙܟܪܝܐ ܘܐܢ ܒܩܕܡܝܬܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܕܫܒܪ
sugZechariah&Angel ܐܦ ܣܪܐ ܐܣܬܒܪܬ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܡܛܝ̈ ܥܠܝܗ̇
sugZechariah&Angel ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܕܒܗܝܟܠܐ ܗܠܝܢ ܐܫܡܥ ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢܝ
sugZechariah&Angel ܙܒܢܐ ܢܫܬܪܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܬ ܢܗܘܝܢ̈ .