simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܐܝܬ ܒܗܢܐ ܥܠܡܐ ܟܗܝܢܝܢ . ܘܢܐܚܕܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܘܙܥܘܪܐ̈ . ܕܫܠܝܛܝܢ ܥܠ ܕܗܒܐ ܘܥܠ ܣܐܡܐ . ܘܕܒܟܠܗܝܢ
SynOr ܛܟܣܐ̈ ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܕܝܢܝܢ ܬܚܝܬ ܛܟܣܐ̈ ܠܐ ܢܥܒܪ ܗܠܝܢ : ܢܬܩܪܒ ܠܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡــܢــܗ 158 ܢܩܒܠ ܫܪܝܐ . ܘܥܠ
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
P:Rev [AB] ܡܠܐ̈ ܡܗܝܡܢܢ̈ ܘܫܪܝܪܢ̈ . ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܪܘܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܠܗܐ ܡܢܗܪ ܠܗܘܢ ܆ ܘܡܠܟܗܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܀ ܘܐܡܪ ܠܝ
PhiloxMab:Disc ܢܣܓܐ ܘܢܕܚܠ ܆ ܡܢ ܗܘ ܕܒܗܠܝܢ ܡܬܚܘܐ . ܐܝܟ ܕܣܗܕܘܬܐ ܗܕܐ ܗܠܝܢ ܡܬܟܬܒܐ ܠܗ . ܘܩܫܝܘܬܐ ܘܕܚܝܠܘܬܐ ܡܬܪܫܡܐ ܩܕܡܘܗܝ . ܕܡܢ
Basil:SyrHex ܓܢܣܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܠܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܚܝܘܬܗܘܢ . ܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܕܢܣܒܢ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܡܝܐ̈ . 20 ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ
IšoMerv:ComPs ܕܫܪܟܐ . ܡܕܝܢ ܒܘܛܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܡܚܘܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܗܫܐ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܐܢ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐ ܙ̇ܕܩ 5 ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܆ ܚܕ ܟܡܐ
JnMaron:Expos ܕܡܟ̣̇ܢܝܢ . [98] X 57ܚ̣̇ܘܐ ܗܟܝܠ ܐܢܬ . ¹ܕܟܕ ܙܒܢܐ ܗܠܝܢ . ¹² ܕܒܗܘܢ ܡܬܚܙܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܫܘܕܥܐẌ ¹³
PhiloxMab:Disc ܐܖܓܝܓܬܐ̈ . ܩܪܒܐ ܕܝܢ ܕܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܠܬܚܘܡܗ ܕܡܘܬܐ . ܬܟܬܘܫܐ ܚܠܦ ܙܕܝܩܘܬܐ ܐܝܬ ܠܢ ܇ ܠܘܩܒܠ
JnEph:EccHist ܕܒܚܐ̣ܦܐ ܒ̇ܥܪܝܪܝܐ ܠܦܛܪܐ ܬ̇ܪܝܢܐ ܥܠ ܬ̣ܪܘܢܘܣ ܗܠܝܢ ܥܠ ܡܣܒ̣ܪܢܘܬܐ ܣܪ·ܩܬܐ ܕܗ̣ܘܬ 0ܝ ܠܐܠ̣ܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܃
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܩܕܡܢ ܐܡܪܢ ܦܫܝܩܐ ܠܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܘܡܢܐ ܐܬܩܪܝ ܗܠܝܢ ܗܕܐ . ܕܡܛܠ ܕܢܐܠܦܘܢ ܩܘܝܘ ܠܘܬܗ . ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ̇ ܠܢ ܗܕܐ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܨ̈ ܝܢ ܘܩ̇ܝܡܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܇ ܠܗ̇ܝ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܂ ܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܢܘܢ] [ܐ ܂ ܪܗ̇ܛ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ
SevAnt:CathHom ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܠܕܡܐ ܘܠܒܣ̣ܪܐ ܡܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ
P:Phil-Phlm [AB] ܐܠܦ ܘܦܩܕ . ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܒܣܐ ܥܠ ܛܠܝܘܬܟ ܆ ܐܠܐ ܗܘܝ ܕܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܚܝܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܇ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ .
SevAnt:LuqGramm ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬ ܐ ܝX ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ
GanBus ܕܩܕܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܦܣܝܢܢ ܒܗܘܢ . ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܡܬܝ ܘܡܪܩܘܣ ܐܡܪܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܠܐ ܡܝܘܬܐ̈ X ܝܬܝܪܐ̈ ܐܢܘܢ . ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢ ܗܟܘܬ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܘܥܐ ܠܡ ܓܝܪ ܥܡܝܪܐ ܠܒܥܝܪܐ ܕܦܠܚܐ ܥܒܕܘܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇