simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܐ̈ ܡܘܚܡܕ ܘܥܒܕܐܠܗ
SevAnt:LuqJul ܕܢܣܒܪ ܕܒܗܓܓܘܬ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܕ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܡܣܬܒܪܢ
SevAnt:Epist ܕܡܬܝܚܘܬܐ ܘܕܡܪܪ̣ܝܪܐ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܩܕܡܐ ܆ ܕܡܠܝܐ
P:1Chr [AB] . ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܢܚܬܘ ܠܩܪܒܐ ܓܒܪܐ̈
Sahd:BookPerf ܗܘܝܬ ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ .
IšoMerv:ComOT ܥܝܕܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܗܠܝܢ . ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܫܡܘܥܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ⁵ܬܪܬܝܢ̈ Xܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ . ܕܠܡܦܩ⁶ܐܢܝܢ̈ ⁷ܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܐ̇ܝܟܐ ܐܢܘܢ ܡܪܘܕܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܢܝܟܘܢ̈ ܂ ܕܡܪܕܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܕܘܠܐ̈ ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܝܘܡܐ ܕܕܘܟܪܢܐ
ActsMiaphysites ܡܬܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ ܝ-
MiaphysiteDocs ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܠܢ
MiaphysiteDocs ܡܦܝܣ ܐܦ ܗܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܡܛܠ
Sahd:BookPerf ܫܘܘܕܝܟ̣ ܐܘܣܦ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܕܡܬܒܥܝܢ̈
BarEbr:CandSanc ܠܣܗܕܘܬܐ̈ ⁸ ܘܩܨܡܐ̈ ܗܠܝܢ ⁸ܡܢX ܝܘܢܝܐ ܒܣܘܪܝܝܐ·
JacSer:Epist ܓܝܪ ܒܣܪܝܢ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܠܝ ܂
JulRom ܓܙܪ ܕܝܢܗܼ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ̈ ܕܥܡܗ
SevAnt:CathHom . ܐ : ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܥܕܬܐ ܗ̣Xܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܒܗܝ̇ ܕܚܫܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܐܘܪܚܐ ܀ ܚܘܛܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܪܢܫܐ ܀ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܠܘܩܒܠ
BarEbr:CandSanc ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܥܡܡܐ̈ . ܗܝܕܝܢ