simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܐܚܐ̈ ܡܘܚܡܕ ܘܥܒܕܐܠܗ ܂ ܫܠܚ ܠܐܢܫ ܩܪ ܒܗ ܂ ܝܝ ܕܢܝܬܐ ܠܗ ܗܠܝܢ ܚܒܝ̣ܫ ܗܘܐ ܒܩܠ[ܝܢ]ܝܩܘܣ ܂ 3ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܠܗ̇ܝ ܕܗܘܬ ܒܝܢܬ
SevAnt:LuqJul ܕܐܬܐܡܕ̇ ܦܢܛܣܝܐ ܡܣܬܒܪܢ ܘܗ X --⁵ܐ . ܦܘܠܢܪܝܝXX -- ⁴ܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܢܐ ¹0ܓܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܝܓܝܪ ܕܢܣܒܪ ܕܒܗܓܓܘܬ ܐܡܝܪܢ̈
SevAnt:Epist ܕܠܩܕܡܐ ܆ ܕܡܠܝܐ ܡܢ ܫܡ̣ܥܐ̈ ܘܓܠܝܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܬܗܘܐ ܠܗ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܝ̣ܕܐ . ܪ ܓܠܐ ܕܝܢ ܕܡܬܝܚܘܬܐ ܘܕܡܪܪ̣ܝܪܐ ܕܠܘܬ
P:1Chr [AB] ܢܚܬܘ ܠܩܪܒܐ ܓܒܪܐ̈ ܓܢܒܪܝ̈ ܚܝܠܐ : ܒܠܒܐ ܫܪܝܪܐ . ܘܐܬܘ ܗܠܝܢ ܡܙܝܢܝܢ ܒܡܐܢܝ̈ ܩܪܒܗܘܢ : ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ . ܟܠܗܘܢ
Sahd:BookPerf ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܚܕܐ ܕܠܐ ܐܬܠ ܥ̣ܠܬܐ ܠܡܬܥܕܠܢܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܘܠܒܗܘܢ ܪܘܝܚ ܟܕ ܛܒ ܡܡܐܢ ܗܘܝܬ ܘܐܦ ܠܘܬ
IšoMerv:ComOT . ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܫܡܘܥܐ̈ . ܘܐܟܙܢܐ X ܕܒܣܦܪ ܡܠܟܐ̈ ܐܡܝܪܐ ܇ ܗܠܝܢ ܘܦܘܢܝܐ ܠܓܡܪ . ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܥܝܕܐ ܬܫܥܝܬܢܝܐ ܐܡܝܪܢ̈
Chrys:ComJohn1 . ܕܠܡܦܩ⁶ܐܢܝܢ̈ ⁷ܠܐ ܚܟܡܝܢ ܗܘܘ . ܚܕܐ ܗܝ̇ ܕܩܝܡܬܐX ܗܠܝܢ ܘܗܝܡܢܘ ܠܟܬܒ̇ܐ⁴ܘܠܡܠܬܐ . ܕܗܫܐ ܓܝܪ ⁵ܬܪܬܝܢ̈ Xܗܘܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܒܢܝܟܘܢ̈ ܂ ܕܡܪܕܘ ܝ ܥܠ ܡܠܟܘܬܢ ܘܫܛܘ ܦܘܩܕܢܢ ܘܨܥܪܘ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝ ܠܐܒܗܝܗܘ̈ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗܘܢ ܂ ܐ̇ܝܟܐ ܐܢܘܢ ܡܪܘܕܐ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܛܠ ܝܘܡܐ ܕܕܘܟܪܢܐ ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܬܘ 2ܢܫܐܠ ܃ ܕܠܡܢܐ ܡܬܥܒܕ ܗܠܝܢ ܐܦܠܐ ܡܫܝܚܐ ܫܪܝܪ ܒܡܠܬܗ ܃ ܐܝܟ ܡܠܬܗܘܢ ܕܒܕܘܠܐ̈ ܂ ܐܠܐ
ActsMiaphysites ܕܡܢ ܟܠܕܘܟ ܝ- ܐ̇ܬ̣ܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܂ ܘܥܢܝܢܐ̈ ܓܘܝܐ̣̈ ܥܡ ܗܠܝܢ ܟܕ ܬܪܥܐ ܦܬ̣ܚ ܒܗܠܝܢ ܂ ܝ X ܝܘܡܬܐ̈ ܆ ܠܟܠܢܫ ܡܬܚ̣ܙܐ ܗܘܐ ܇
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܠܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܣܦ̣ܩ ܐܘ ܣ̇ܦܩ ܂ ܐܠܐ ܘܠܐ ܡܫܡܠܝܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܂ ܂ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܝܢ ܗܢܝܢ̈ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܐܙܠܘ ܐܢܫܝܢ ܥܡ ܐܦܝܦܢܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܒܝܬ ܗܠܝܢ ܩܦܪܘܣ ܕܠܘܬܗ · -· ܕܚܣܝܐ ܠܘܢܓܝܢܐ ܟܕ ܡܦܝܣ ܐܦ ܗܢܝܢ̈
Sahd:BookPerf ܕܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܕܡܬܒܥܝܢ̈ ܠܟܝܢܢ ܡܝܘܬܐ . ܠܢ̣ ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܢ ܗܠܝܢ ܠܘܩܕܡ ܒ̇ܥܝܢܢ ܘܙܕܝܩܘܬܟ . ܘܐܢܬ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܟ̣ ܐܘܣܦ ܠܢ
BarEbr:CandSanc ⁸ܡܢX ܝܘܢܝܐ ܒܣܘܪܝܝܐ· XXXXX ܗ̣ܘ ܡܝܬܪ ܐܢܘܢܐXX . ܗܠܝܢ ܒܡܬܘܡܝܘܬܐ ܀ ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܦ̇ܫܩ ܠܣܗܕܘܬܐ̈ ⁸ ܘܩܨܡܐ̈
JacSer:Epist ܕܫܡܥܝܢ ܠܝ ܂ ܘܠܐ ܐܡܪܝܢ ܂ X ܝ X ܥܠܝ ܕܒܡ̇ܡܠܠܐ ܫܐܝܠܐ ܗܠܝܢ ܂ ܐܠܐ ܕܠܐ ܐܛܠܘܡ ܫܪܪܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܂ ܝX ܠܐ ܓܝܪ ܒܣܪܝܢ ܠܝ
JulRom ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ̈ ܕܥܡܗ ܕܐܬܪܡܝܘ ܠܫܢܝܘܬܗ . ܕܠܐ ܬܟܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܢ ܒܡܚܫܒܬܢܿ ܟܣܝܐܝܬ . ܘܥܕ ܩܠܝܠ ܐܬܓܠܝ ܠܗ ܓܙܪ ܕܝܢܗܼ .
SevAnt:CathHom ܕܒܗܝܢ ܥܕܬܐ ܗ̣Xܐ ܩܕܝ̣ܫܬܐ ܘܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ ܠܒܪ ܡܢ Xܝ ܗܠܝܢ ܕܚ̇ܫܚ : ܟܕ ܡܢ ܥܢܢܐ ܕܡܪܢܝܬܐ̈ ܗܘܠܢܝܬܐ̈ ܡܬܝܫ ܢ . ܐ :
BarṢal:ComGosp ܠܐܘܪܚܐ ܀ ܚܘܛܪܐ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܕܠܣܘܡܟܐ ܂ ܛܠܪܐ̈ ܕܝܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܒܬܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܟܠܝܢ ܗܘܘ ܕܢܣܒܘܢ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܚܫܚܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܟܕ ܠܘܩܒܠ ܟܘܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩ-ܕܝܫܐ ܗܠܝܢ ܝ ܕܢܟ̣ܦܢ ܘܢܨܗܐ ܘܢܠ̣̇ܐܐ ܇ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܒܪܢܫܐ ܀
BarEbr:CandSanc ܕܒܥܡܡܐ̈ . ܗܝܕܝܢ ܠܛܘܢ ܘܢܩܘܡܘܢ ܒܪܝܫܐ X ܪܝܫܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘ ܝ . ܐ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܟܦܢܐ̈ ܘܡܘܬܢܐ̈ ܘܒܘܠܒܠܐ̈