simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܡܥܕܝܢ ܩܛܠܝܢ ܩܛܘܠܐ̈ ܆ ܐܘ ܥܠ ܡܓܙܝܘܬܗ ܕܩܛܝܠܐ ܇ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܗܕܐ ܨܒܘܬܐ . [X]ܢܚܠܐ ܕܝܢ ܒܝܪܐ ܆ ܐܘ ܥܠ ܕܒܕܘܟܝܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܡܝܩܢܢ̈ ܠܨܠܡܐ ܐXܗܝܐ . ܘܗܟܢܐ̇ ܒܡܚܘܬܐ̈ ܣܒܝܣܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܕܝܟܡܬܐ ܫ̣ܒܩܘ ܠܗ̇ ܥܩܒܬܐ ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܡܕܡ ܡܢ
BarKepha:ComMyron ܩܦܠܐܘܢ ܕܡܛ [Ch . 49] ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܡܚܓܢ̈ ܘܡܥܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ . ܘܠܐ ܗܿܢܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܒܠܥܕ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܒܠܥܕ
ZachSch:ActsSev ܕܐܬܩܛܪܓܘ ܘܝܠܦܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܩܠܝܪܘܣ ܘܡܢ ܬܓܡܐ ܗܘ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܓܝܣܐ̈ ܢܦܠܘ ܥܠܘܗܝ . ܟܕ ܕܝܢ ܦܩܕ ܗܘܦܪܟܐ ܕܢܐܬܘܢ
SynWestSyr ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܨܘܡܐ ܪܒܐ ܐܪܒܥܝܢܝܐ . X0ܨܘܡܐ ܗܠܝܢ . ܩܢܘܢܐ ܫܒܝܥܝܐ . ܨܘܡܐ̈ ܩܒܝܥܐ̈ ܡܬܚܡܐ̈ ܕܡܢ ܛܘܪܫܐ̈
BarṢal:ComGosp ܂ ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܐܟܬܒ ܂ ܐܦܢ ܐܘܣܦ̣ ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܩ̣ܪܒ ܐܦ ܗ̣ܘ ܕܢܟܬܒ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠ ܡܕܡ ܕܟܬܒܘ
IsaacAnt:memHom ܟܠܗܝܢ ܬܥܒܕ : ܡܨܝܬ ܗܘ ܕܝܬܝ ܬܕܥ ܗܝܕܝܢ . ܘܬܩܘܡ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܗ . ܘܕܠܐ ܫܡܫܐ ܘܠܐ ܣܗܪܐ : ܐܪܕܐ ܒܟܠܕܘܟ ܢܝܚܐܝܬ ܀ ܐܢ
JnTella:ProfessFaith ܐܢܝܢ̈ ܕܡܟܪܙܢ̈ ܫܪܪܐ ܠܟܠܗ݀ ܬܒܝܠ . ܘܐܚܪܬܐ ܣܘܢܗܕܣ ܗܠܝܢ ܕܐܣܝܐ ܘܣܚܼܦܬ̇ ܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܠܪܫܝܥܐ ܢܣܛܪܝܘܣ .
SevAnt:Epist ܕܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܬܐܕܘܛܐ ܗܦܟܘ ܆ ܟܠܗ ܗܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܟܬܒܟ ܆ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܒܥܓܠ ܡܫܪ̣ܪܝܢܢ ܠܗ ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ
Chron1234 ܕܗܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠܒܘܢܬܐ ܢܗܘܘܢ ܒܡܨܥXܗ̇ ܂ ܝܝ ܝ ܕܩܐܒܘXܐ ܂ ܗܠܝܢ ܒܢܝܟ̈ ܒܓܒܗ̇ ܡܥܪܒܝܐ ܂ ܘܦܓܪܗ ܕܐܕܡ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܝX
Chrys:ComJohn1 ܕܣܥܕ̇ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ̇ ܡܫܝܚܐ . ܚܘܪ ܒܡܬܪܟܢܢܘܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܗܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܣܢܝܩ . ܘܗܝܕܝܢ ܣ̇ܥܪ
Ps-Zach:EccHist ܕܬܝܒܝܢ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗ̣ܘ ܛܟܣܐ ܘܦܣܩܐ ܢܛܪ ܩܘܪܝܠܘܣ̣ ܗܠܝܢ ܝ ܒܐܬܪܐ ܡܗ ܡܢܐ ܂ 2ܘܐܢ ܠܘ ܠܗܘܢ ܡܫܥܒܕܝܢ ܒܫܘܠܛܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܥ̇ܒܕܐ̈ . ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܫܒܐ̈ ܢ̇ܬܦ̣ܬܚ . ܘܒܝܘܡܐ ܗܠܝܢ . ܗ̇ܘ ܕܚܐ̇ܪ ܠܘܬ ܡܕܢܚܐ ܆ ܢ̇ܗܘܐ ܐܚܝܕ ܫܬܐ ܝܘܡܬܐ̈
Ps-Ath:Virg ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܗܘܢ ܡܫܝܚܐ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗܘܢ ܘܐܒܘܗܝ ܡܒܪܟܐ : ܗܠܝܢ ܪܘܚܢܝܐ ܟܠܡܕܡ ܕܐܢ ܒܪܘܚܐ ܗܘ̇ ܕܥܡ̇ܪ ܒܗ : ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs XXܐܚܐ̈ ܕܗܕܝܘܛܝܢ ܡܢ ܣܘܟܠܐ̈ ¹⁷ܘܚܣܝܪܝܢ ܡܢ ܕܘܒܪܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܕܘܒܪܐ̈ ܆ ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ
JulRom ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܐ ܡܕܝܢܬܐ . ܘܬܡܢ ܢܗܘܐ ܫܘܐܠܗܘܢ ܘܓܙܪ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܨܒܝܢܐ ܘܫܦܝܪܐ ܒܥܝܢܝܟܼ̈ . ܢܫܬܕܪܘܢ ܓܒܪܐ̈