simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܕܐܦ ܓܕܢܦܐ̈ ܐܦ ܬܝܟܐ̈ ܐܦ ܓܢܣܪܐ̈ ³ܡܥܕܝܢܢ ܠܡܩܪܐ . ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܕܡܢ ܐܣܬܗ ܕܗܝܟܠܐ ܢܦܩܢ̈ ܗܘܝ̈ X ܘܡܛܠܠܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇
P:Josh [AB] . ܘܠܐܡܘܪܝܐ̈ ܕܥܡܪܝܢ ܚܢܢ ܒܐܪܥܗܘܢ : ܐܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ . ܘܐܘܒܕ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܠܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈
Cyr:ComLuke ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܃ ܘܡܝܩܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡܢ ܡܫܝܚܐ ܃ ܗܠܝܢ ܃ ܡܚܒܢܐ ܕܡܕܒܪܐ̈ ܃ ܠܐ ܪܚ̇ܡ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ
PhiloxMab:Disc ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܇ ܘܚܠܦ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܒܪܢ̈ . ܠܗܠܝܢ ܕܥܒܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܡܫܪ ܒܗ̇ . ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ̈
SynOr ܠܐ ܢܫܬܠܛܘܢ ܕܒܒܬܝܗܘܢ̈ ܐܘ ܒܕܘܟܝܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܕܘܟܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܬ̇ܒܝܢ ܠܗ ܒܫܡܐ ܕܝܠܗܘܢ] ܆ ܠܟܬܝܒܬܐ̈
PhiloxMab:Disc . ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܐܦ ܟܘܠ ܐܝܢܐ ܕܒܥܐ ܕܠܪܓܬܐ ܗܕܐ ܢܙܟܐ ܆ ܢܬܦܪܣ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܪܓܫ ܒܗ̇ ܇ ܐܝܢܐ ܕܨܒܐ ܕܢܗܘܐ ܚܙܝܐ ܕܨܒܘܬܐ̈ ܕܐܝܟ
Pall:LausHist ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܚܣܪܢ̈ ܡܢ ܕܡܥܐ̈ . 5ܘܡܢܐ ܐܝܬ ܠܝ ܗܠܝܢ X XX X X Xܟܢܝܟܘܬܐ 4 ܕܚܘܡܐ ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈
Elia:epLeonḤar ܇ ܕܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ ܕܣܓܕܝܢ ܐܢܬܘ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܒܠܬܘܢ ܢܗܘܐ ܚܪܡ X ܛܒ ܗܟܝܠ ܝܕܝܥܐ ܡܢ
SynOr ܕܦܝܣܐ : ܣܡܢܢ ܬܢܘܝ ܘܫܪܪܢܢ ܦܣܩܐ ܗܢܐ . ܕܐܢ ܚܣ ܘܡܬܚܪܐ ܗܠܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܟܫܟܪ ܆ ܒܝܕ ܗܝ̇ ܕܫܢܝ ܠܗ ܠܘܬ ܡܪܗ ܡܢ ܩܕܡ
PhiloxMab:Disc ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܥܣܘ ܆ ܘܡܐܟܘܠܬܗ ܕܐܠܝܐ . ܕܥܣܘ ܆ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܪܓܬܐ ܆ ܗܘܝܘ ܕܥܕܝܠ ܇ ܐܦ ܟܕ ܫܚܝܡ ܆ ܣܝܡ ܩܕܡ ܥܝܢܝܟ̈
Cyr:ComLuke ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦ̣ܪܫ ܠܗܘܢ ܡܫ̇ܘܙܒܝܢ̣ ܂ ܡܫ̇ܝܢܝܢ ܗܠܝܢ ܃ ܡܘܬܒܐ̈ ܘܡܪܘܬܐ̈ ܃ ܘܣܪܦܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ : Xܗܡܝܢܘܬܐ ܕܝܢ ܟܝܬ ܘܡܒܣܪܢܘܬܐ . |O 98b| ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܕܘܟܬܢܝܐ ܐܬܬܣܝܡ ܠܟ . 51 , 10ܐܢ ܕܝܢ 32ܠܘ
BarAphton:ActsSev ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ ܦܫܝܩܘܬܐ ܕܒܗܠܝܢ . ܒܪܡ ܟܡܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܡܚܠܦ ܐܢܐ : ܘܠܝܬ ܠܝ ܘܠܐ ܙܒܢܐ : ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܕܢܨ̈ ܝܢ ܘܩ̇ܝܡܢ̈ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܡܢ ܡܪܕܝܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܝܡܐ ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ
P:TweProph [AB] ܐܢܘܢ ܕܫܕܪ ܡܪܝܐ ܠܡܗܠܟܘ ܒܐܪܥܐ . ܘܥܢܘ ܘܐܡܪܘ ܠܡܠܐܟܗ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ . ܥܢܐ ܓܒܪܐ ܕܩܐܡ ܒܝܢܬ ܐܝܠܢܐ̈ : ܘܐܡܪ ܠܝ :
SevAnt:CathHom ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܠܕܡܐ ܘܠܒܣ̣ܪܐ ܡܩ̇ܕܡ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܇ ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ
P:Matt [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܁ ܐܝܢ . ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܐ ܩܪܝܬܘܢ : ܕܡܢ ܦܘܡܐ ܗܠܝܢ ܕܕܘܝܕ ܆ ܐܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܫܡܥ ܐܢܬ ܆ ܡܢܐ ܐܡܪܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܣܝ̇ܡܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܒܪܢܫܐ ܇ ܘܗܝܕܝܢ ܕܥܡ̣ܪ ܒܗ ܐܠܗܐ ܡܠܬ ܐ ܝX ܐܡ̇ܪ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ
AnṭTagr:FifBookRhet ܚܕ ܐ̇ܘ̇ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܐ̇ܘ̇ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܕܚܕܐ ܡܢ X XX56ܡܘܫܚܬܐ̈ ܡܪܟܒܬܐ̈ : ܘܒܝܢܬ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܫܡܗܐ̣̈ ܠܦܘܠܚܢܐ ܕܚܫܐ̈ |ܕܚܛܝܬܐ ܡܫܡܗ ܇ ܡܢܪܬܐ ܗܠܝܢ ܘܦܣܩܝܬܐ̣̈ ⁷ܥܡ ܣܐܬܐ ܘܡܘܕܝܐ ܘܩܦܝܙܐ : ܒܟܠܗܘܢ